Sök

Vi tar ansvar

till översikt

Vårt engagemang

Redan 2017 satte BayWa r.e. som mål att all operativ verksamhet skulle vara koldioxidneutral från och med 2018. Det målet har vi nått genom att vi sedan 2018 kompenserar för alla verksamhetsrelaterade koldioxidutsläpp. 

Det är dock bara början. Vi kommer att fortsätta kartlägga våra koldioxidavtryck och arbeta för att minska vår energiförbrukning och våra utsläpp.

Dessutom har vi planer på att utveckla egna projekt med såväl social som ekologisk inriktning. Utöver de interna åtgärderna ska vi även successivt inkludera våra leverantörer och partners i hållbarhetsarbetet. Vårt främsta mål är att skapa en helt hållbar leveranskedja för förnybar energi.

Intervju med Matthias Taft, vd för BayWa r.e.

”Vi tar vårt ansvar på allvar och arbetar aktivt för en mer hållbar framtid,” säger Matthias Taft.

Vår metod när det gäller kol

Kartläggning

Vi är sedan 2015 en del av BayWa AG:s system för hållbarhetsrapportering och kartlägger sedan dess systematiskt bl.a. energiförbrukning och koldioxidutsläpp. BayWa:s hållbarhetsrapport tas fram i enlighet med den internationella vägledningen för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiatives (GRI).

Genom att kartlägga våra direkta och indirekta utsläpp kan vi avgöra vilken effekt våra produktionsaktiviteter har på miljön samt hitta lämpliga sätt att minska koldioxidutsläppen. 

Minskning

Utifrån insamlade data kan vi identifiera områden där vi aktivt kan minska vårt koldioxidavtryck samt vidta konkreta åtgärder för att öka energieffektiviteten och minska de lokala utsläppen.

Åtgärderna omfattar också att minska de reserelaterade utsläppen genom att se över resepolicyn och öka möjligheterna till mobilt arbete.

Kompensation

Vi som internationellt företag ser oss i nuläget inte i stånd att bedriva vår verksamhet helt utan koldioxidutsläpp. Därför kompenserar vi för alla återstående utsläpp i syfte att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Utsläppscertifikat av hög kvalitet är avgörande när vi väljer externa kompensationsprojekt i olika projektkategorier.

Vi granskar alla projekt utifrån en rad faktorer som till exempel påverkan på omgivande kommuner. Några av våra aktuella projekt presenteras i fallstudierna nedan. Samtidigt arbetar BayWa r.e. med att utveckla egna projekt för att minska koldioxidutsläppen.

Lesotho: Små solenergisystem (Solar-Home-System)

I de lantliga regionerna i Lesotho är merparten av hushållen inte anslutna till det offentliga elnätet. Människorna får därmed förlita sig på stearinljus och paraffinlampor för att lysa upp sina hem. Dessa utsöndrar vid förbränning inte bara klimatskadlig koldioxid utan även hälsofarlig kolmonoxid. Användning av paraffinlampor inomhus innebär en särskilt stor hälsorisk för familjerna. Hushållen i atmosfair-projektet får tillgång till solcellslampor och små solenergisystem (Solar-Home-Systems). Just nu drivs flera hundra solenergianläggningar inom projektet och atmosfair avser att förse över 30 000 hushåll med sådana anläggningar. Mer information

Zambia: Skogsskydd

Skogsskyddsprojektet ger människor i sydöstra Zambia möjlighet till hållbar utveckling och nya arbetstillfällen. Samtidig bidrar det till att motarbeta avverkningen av de lokala skogarna. Avverkning för träkolsproduktion är ett akut problem i projektregionen. 90 procent av regionens invånare lever i extrem fattigdom och försöker få en drägligare tillvaro genom att idka småskaligt lantbruk och framställa träkol. Därför ligger avverkningskvoten i området elva gånger högre än det nationella genomsnittet och mycket högt även i en internationell jämförelse. Projektet bekämpar orsakerna till den fortgående avverkningen och främjar samtidigt återplanteringen av skog samt ett hållbart skogsbruk. Mer information

Thailand: Solenergiprojekt

Projektet i nordöstra Thailand främjar en hållbar utveckling av landet. Den el som produceras i anläggningen matas in i det thailändska elnätet. Målet med projektet är att skapa lokala arbetstillfällen, öka det lokala ekonomiska värdet och förena de lokala aktörernas intressen.  

Vi är en del av BayWa koncernen...

och dess hållbarhetshantering!

BayWa AG är verksamt inom lantbruks-, energi- och byggsektorerna världen över. Våra olika verksamhetsområden och globala aktiviteter har väckt en medvetenhet inom BayWa-gruppen om hur viktigt det är att göra hållbarhet till en central del av både den dagliga verksamheten och tillväxtstrategin för framtiden. BayWa-gruppens arbete följer FN:s globala hållbarhetsmål (UN Sustainable Development Goals, SDGs) som den årliga hållbarhetsrapporten hänvisar till. Vi är sedan 2015 del av denna rapport. 

2019 antog BayWa AG en klimatstrategi för hela koncernen och formulerade företagets ambitiösa målsättningar. I klimatstrategin begränsas den globala uppvärmningen till 1,5 °C, vilket är i linje med den aktuella specialrapporten från klimatpanelen IPCC. Rapporten uppmanar till omedelbara åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen, och därigenom styra vår planets framtid i en positiv riktning.

För att uppfylla denna målsättning gick BayWa-gruppen med i klimatinitiativet RE100. Det är en global koalition av företag som åtagit sig att helt ställa om till förnybar energi och därigenom föregå med gott exempel. Besök RE100-initiativets hemsida för att läsa mer om klimatinitiativets mål och aktiviteter.

BayWa r.e. har en viktig roll när det gäller att förverkliga BayWa-gruppens hållbarhetsmål.

BayWa AG-koncernens övergripande klimatstrategi

BayWa r.e. har ett helhetstänkande 

Vi är medvetna om att temat hållbarhet inte enbart handlar om att minska koldioxidutsläppen, utan att det krävs en helhetstänkande. BayWa r.e. är ännu i början av denna resa. Vi har för avsikt att utveckla en helhetsstrategi med ett brett spektrum av hållbarhetsaspekter som rör miljö, medarbetare och samhälle. 

Under de närmaste månaderna och åren ska vi fortsätta utöka och utveckla vår hållbarhetsstrategi. Den resa som vi påbörjat har ingen bestämd slutdestination. I stället handlar den om hur vi tänker och agerar, om vår kontinuerliga vidareutveckling som i sin tur påverkar vår affärsverksamhet. Vi tar oss an denna utmaning med tillförsikt och med ambitionen att utveckla lösningar för en hållbar framtid enligt vårt företags motto: ”Make Energy Better”. 

Innehåll

    Kontakt

    Om du har frågor relaterade till vårt hållbarhetsarbete vänligen kontakta oss på sustainability(at)baywa-re.com

    Tillbaka till toppen