Välj Språk
Skandinavien
Dansk
Suomi
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Uppgifter om dataskydd av BayWa r.e. Nordic AB

Från och med juli 2022

1.    Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och vem kan du vända dig till?   
2.    Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de uppgifterna?   
3.    För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?   
4.    Vem tar emot mina uppgifter?
5.    Hur länge sparas mina uppgifter?  
6.    Behandling av ansökningsuppgifter
7.    Kommunikation via e-post
8.    Vilka uppgifter samlas in när jag besöker den här webbplatsen?  
9.    Överförs personuppgifter till tredje land?   
10.   Vilka rättigheter har jag enligt dataskyddsförordningen?
11.   Är jag skyldig att tillhandahålla uppgifter?  
    

Att skydda dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. Vi, BayWa r.e. AG och dess dotterbolag (i det följande gemensamt ”BayWa r.e.”), behandlar därför dina personuppgifter (i det följande ”uppgifter”) uteslutande på grundval av de rättsliga bestämmelserna. Med integritetspolicyn vill informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter i vårt företag och informera om de dataskyddskrav och rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (EU GDPR).

1.    Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och vem kan du vända dig till?

Ansvarig är BayWa r.e. Nordic AB, Frihamnsallén 8, 211 20 Malmö, Sverige; E-post: Scandinavia(at)baywa-re.com, Tfn: +46 40 694 19 60.
Personuppgiftsansvarig hos BayWa r.e. Nordic AB nås på följande adress eller via mejl på [email protected].

2.    Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de uppgifterna?

Vi behandlar uppgifter som vi får från dig när vi börjar göra affärer samt under affärsförhållandet. Dessutom behandlar vi uppgifter som vi får från kreditbyråer, kreditgivarsammanslutningar, offentliga källor (t.ex. företagsregister, föreningsregister, fastighetsregister, medier) samt andra företag med vilka vi har ett permanent affärsförhållande.

Angående dig som markägare som vi har ingått ett avtal med, eller önskar ingå ett avtal med, kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • För- och efternamn;
 • Adress;
 • Kontaktuppgifter så som e-post och telefonnummer;
 • Personnummer; och
 • Bankkontouppgifter (om du är berättigad till att erhålla betalning från oss).

Angående dig som privatperson som är leverantör eller annan part som vi har ett kommersiellt förhållande med, kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • För- och efternamn;
 • Adress;
 • Kontaktuppgifter så som e-post och telefonnummer:
 • Personnummer; och
 • Bankkontouppgifter.

Angående dig som är vår kontaktperson hos en leverantör eller annan part som vi har ett kommersiellt förhållande med, kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • För- och efternamn;
 • Kontaktuppgifter så som e-post och telefonnummer; och
 • Information om det företag du arbetar på.

I tillägg till ovan kan vi även komma att behandla följande personuppgifter:

 • Information om vårt affärsförhållandes typ och innehåll, t.ex. avtalsuppgifter, orderuppgifter, försäljnings- och kvittouppgifter, kund- och leverantörshistorik;
 • Information om ekonomisk status (t.ex. kreditinformation);
 • Dokumentationsuppgifter (t.ex. rådgivningsprotokoll) och bilder;
 • Information från elektronisk trafik med BayWa r.e. (t.ex. IP-adress, inloggningsuppgifter);
 • Övriga uppgifter som vi har fått från dig inom ramen för vårt affärsförhållande (t.ex. i möten);
 • Uppgifter som vi själva genererar ur bas- och kontaktuppgifter samt övriga uppgifter, t.ex. kundbehovs- och kundpotentialanalyser; och
 • Bilder som tagits vid offentliga evenemang.

3.    För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Angående dig som markägare så behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att kunna utvärdera och säkra markåtkomst för våra projekt samt för ändamålet med det avtal vi har ingått med dig. När vi har ingått med avtal med dig så är den lagliga grunden för vår behandling att efterleva våra kontraktuella förpliktelser. Behandling som sker innan vi har ingått avtal med dig sker på basis av vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna utvärdera potentiella projekt och säkra markåtkomst. 
Angående dig som fysisk person som agerar som leverantör eller annan part som vi har ett kommersiellt förhållande med så behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet, och på den lagliga grunden, att uppfylla våra kontraktuella förpliktelser.
Angående dig som kontaktperson hos en leverantör eller annan part som vi har ett kommersiellt förhållande med så behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att hantera och uppfylla det avtal vi har ingått med din arbetsgivare och behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att hantera affärsrelationen med det företag du företräder och att kommunicera med dig i egenskap av kontaktperson i det kommersiella förhållandet.

4.    Vem får del av mina personuppgifter?

Även om vi använder tjänsteleverantörer inom ramen för vår verksamhet är ändå fortsatt ansvariga för att skydda dina uppgifter. Alla leverantörer är avtalsmässigt skyldiga att hantera dina uppgifter konfidentiellt och endast använda dem i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten. De underleverantörer vi anlitar får dina uppgifter om det krävs för att fullgöra respektive tjänst. 
Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till personal som behöver tillgång till uppgifterna för ändamålen som beskrivs i avsnitt 3 ovan. Dina personuppgifter kan således komma att delas med följande mottagare:

 • Bolag inom vår concern: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom vår koncern, inklusive bolag som direkt eller indirekt äger vårt bolag. Om vi delar dina personuppgifter inom koncernen så kommer dina uppgifter att behandlas i enlighet med BayWa r.e.’s allmänna personuppgiftspolicy. En översikt över BayWa AG-koncernen finns tillgänglig på följande länk: https://www.baywa.com/en/group/corporate-profile/corporate-profile.
 • Myndigheter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (t.ex. Skatteverket eller Polismyndigheten) när vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller beslut från domstol eller regering. Ändamålet och den lagliga grunden för sådan behandling är att uppfylla de lagstadgade skyldigheter som åligger oss. 
 • Leverantörer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t.ex. IT-leverantörer som vi behöver för att kunna använda och skydda våra IT-system. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer i samband med de tjänster de tillhandahåller oss. Om våra leverantörer behandlar uppgifter å våra vägnar ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal med dem och vidtar andra relevanta åtgärder för att säkerställa att de behandlar personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftsinformation. 
 • Banker och revisionsbyråer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med banker och revisionsbyråer. Detta görs för att uppfylla våra kontraktuella förpliktelser i förhållande till dig om du har rätt att erhålla betalningar från oss. Information som delas med revisionsbyråer görs också för att uppfylla de lagstadgade förpliktelser angående bokföring och revision som åligger oss. 
 • Försäljning eller överlåtelse av verksamhet: Vi kan komma att föra över eller dela dina personuppgifter med en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med en försäljning eller annan överlåtelse av hela eller delar av våra aktier, tillgångar eller verksamhet. Vid en sådan överlåtelse kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina personuppgifter på ett sätt som stämmer överens med denna personuppgiftsinformation. Ändamålet med sådan behandling är att möjliggöra för en (potentiell) köpare/investerare att genomföra en granskning av vår verksamhet och vidta tillämpliga åtgärder och förberedelser inför ett förestående förvärv eller investering. Sådan behandling sker på basis av vårt berättigade intresse att möjliggöra sådan granskning och sådana förberedelser. 

5.    Hur länge sparas mina uppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att vårt kommersiella förhållande tar slut eller till dess att alla eventuella rättsliga tvister där uppgifterna krävs som bevis har avslutats. I vissa fall kan vi vara tvungna att lagra vissa uppgifter för en viss tid efter att affärsförhållandet har avslutats på grund av rättsliga skyldigheter, t.ex. för att uppfylla svenska bokföringsregler. I sådana fall kommer de personuppgifter som vi är skyldiga att lagra, att lagras under den tidsperiod som krävs enligt lag.

6.    Behandling av ansökningsuppgifter

När du skickar in din ansökan till oss via BayWa r.e. jobbportal sparar vi dina personuppgifter i en säker miljö där de är skyddade mot förlust eller missbruk. Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är det bolag inom BayWa r.e.-gruppen som mottar din ansökan via gruppens rekryteringssystem. Kontaktuppgifterna till detta bolag framgår av jobbannonsen i BayWa r.e. jobbportal.

6.1    Vilka uppgifter behandlas och från vilka källor kommer uppgifterna? 

Som en del av vår rekryteringsprocess behandlar vi i synnerhet följande kategorier av uppgifter:

 • Grunduppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, nationalitet, adress);
 • Dokument (t.ex. betyg, intyg, CV);
 • Utbildningshistorik (t.ex. uppgift om utbildning inkl. högskola/universitet, arbetslivserfarenhet);
 • Redovisningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter för ersättning av rekryteringskostnader);
 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. e-post och telefon); och
 • Protokolluppgifter, relaterade till användning av IT-system.

I enskilda fall kan uppgifterna även innefatta personuppgifter enligt artikel 9 stycke 1 i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. uppgifter om hälsa, religions- eller fackföreningstillhörighet, förutsatt att du kommunicerat dessa i samband med din ansökan.

6.2    För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas mina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, nationell dataskyddslagstiftning och övriga relevanta nationella lagar. 
Databehandling är en nödvändig del av rekryteringsprocessen, för att initiera och motivera ett anställningsförhållande med det bolag inom BayWa r.e.-gruppen som du har lämnat din ansökan till.
Rättslig grund för rekryteringsprocessen är artikel 6 stycke 1 punkt 1 b i GDPR samt tillämplig nationell bestämmelse för att vidta åtgärder när ett anställningsförhållande ska etableras. 
I den mån specialkategorier av personuppgifter behandlas sker det i enlighet med artikel 9 stycke 2 b i GDPR. Om tjänsten du sökt förutsätter att vi behandlar hälsouppgifter för att kunna bedöma din arbetsförmåga, inhämtas dessa i enlighet med artikel 9 stycke 2 h i GDPR samt tillämplig nationell bestämmelse.

6.3    Hur går rekryteringsprocessen till?

Du kan ansöka direkt på en jobbannons som är publicerad på BayWa r.e. jobbportal genom att fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret till den aktuella tjänsten. Du kan fylla i dina uppgifter manuellt eller hämta vissa grunduppgifter från din XING- eller LinkedIn-profil samt överföra uppgifter till ansökningsformuläret genom ”CV Parsing”.

Via e-post håller vi dig informerad om statusen på din ansökan. I samband med rekryteringsprocessen frågar vi i förekommande fall om vi får matcha dina ansökningshandlingar mot andra jobbannonser som passar din profil – även hos andra bolag inom BayWa r.e.-gruppen – eller spara uppgifterna i vår rekryteringspool.
Om du har lämnat in en spontanansökan via BayWa r.e. jobbportal, frågar vi i förekommande fall om vi får matcha dina ansökningshandlingar mot jobbannonser inom BayWa r.e.-gruppen som passar din profil. Om det inte finns någon tjänst som matchar dina kvalifikationer eller önskemål när du lämnar in din ansökan, kan vi i samråd med dig spara dina uppgifter i vår rekryteringspool.

Vi tar inte emot ansökningar i pappersformat eller via e-post med hänvisning till rekryteringsprocessen via BayWa r.e. jobbportal. Inga data överförs till rekryteringssystemet. Ansökningar i pappersformat bortskaffas direkt på lämpligt sätt och ansökningar via e-post raderas direkt. Ett undantag från detta är ansökningar som mottas i pappersformat eller via e-post av särskilda skäl (t.ex. nya kontakter på en mässa). Då importeras dina uppgifter till rekryteringssystemet. Ansökningar av den typen omfattas av processen som beskrivs ovan.

6.4    Vem får mina uppgifter?

Hos det bolag i BayWa r.e.-gruppen som mottar din ansökan får endast ansvariga personer och rekryteringspersonal (t.ex. chefer, HR, avdelningsrepresentanter, arbetstagarrepresentanter) ta del av dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Om personal som deltar i rekryteringen tillhör ett annat bolag inom BayWa r.e.-gruppen kan dina uppgifter i enskilda fall överföras till dessa personer.
Vi anlitar underleverantörer för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. Med alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag har vi tecknat nödvändiga avtal i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För rekrytering använder vi en programvarulösning från rexx systems GmbH, Süderstraße 75–79, 20097 Hamburg, Tyskland, som i detta avseende agerar som personuppgiftsbiträde åt oss.

6.5    Överförs personuppgifter till tredje land?

När du söker en tjänst hos ett bolag inom BayWa r.e.-gruppen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker överföringen på grundval av artikel 49 stycke 1 b i GDPR, om det inte finns andra adekvata dataskyddsbestämmelser.
Datacentret för den rekryteringsplattform från rexx systems GmbH som vi använder finns i Tyskland.

6.6    Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi är ålagda att spara dina uppgifter i sex månader för att uppfylla lagstadgade skyldigheter för korrekt behandling av en ansökan samt kunna besvara frågor i samband med din ansökan och/eller avslaget på din ansökan. Sex månader efter avslutad rekryteringsprocess, dvs. efter att du har fått ett ja eller nej från oss, raderar vi dina personuppgifter. För statistiska ändamål skapas anonymiserade rekryteringsunderlag. 

Så snart du har godkänt att vi sparar dina uppgifter i vår rekryteringspool, sparas och behandlas dina uppgifter där under 12 månader. Efter denna tid raderas dina personuppgifter.
Så snart du matchas mot en jobbansökan hos ett bolag inom BayWa r.e.-gruppen och accepterar att delta i rekryteringsprocessen, överförs dina uppgifter till bolaget i fråga.

Dina personuppgifter omfattas då av den tidigare nämnda lagringstiden på 6 månader efter avslutad rekryteringsprocess. Om rekryteringsprocessen inte leder till ett anställningserbjudande eller om du inte accepterar att delta i rekryteringsprocessen, återförs dina personuppgifter till vår rekryteringspool respektive lämnas den aldrig ut från poolen. I båda fallen sparas dina personuppgifter i 12 månader fr.o.m. det datum när uppgifterna ursprungligen överfördes till poolen, varefter de raderas.

7.    Kommunikation via e-post

Tänk på att det anses vara osäkert att skicka okrypterade mail, eftersom obehöriga kan få tillgång till innehållet i mailet och manipulera det. Därför rekommenderar vi att du inte skickar känsliga uppgifter till oss via mail. Som sökande ber vi dig använda vår ansökningsportal där dina ansökningsdokument skickas på säkert sätt. Om du av någon anledning måste skicka känsliga uppgifter via mail uppmanar vi dig att använda alternativet innehållskryptering.

8.    Vilka uppgifter samlas in när jag besöker den här webbplatsen?

8.1    Allmän information om användning av cookies

BayWa r.e. använder så kallade cookies och pixlar (nedan kallade ”cookies”) på webbplatsen. Det är små text- eller bildfiler som din webbläsare placerar på din enhet (dator, surfplatta, smartphone eller liknande) för att lagra viss information när du besöker vår webbplats med hjälp av denna enhet. Cookies godkänns av din webbläsare och syftar till att identifiera din enhet.
Vi använder cookies för att göra vår hemsida mer användarvänlig. Endast cookien identifieras på din enhet. Personrelaterade uppgifter lagras endast efter uttryckligt samtycke eller när det är absolut nödvändigt för att kunna utföra de tjänster du önskar.
Vissa cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. De gör att vi känner igen din webbläsare när du besöker oss nästa gång. Om du inte vill ha det så kan du göra inställningar i webbläsaren så att du tillfrågas om cookies och får möjlighet att godkänna enskilda cookies. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

I det följande förklaras omfattning av och funktion hos de cookies som BayWa r.e. använder på sin webbplats:

Funktionscookies
Med hjälp av så kallade funktionscookies lagras redan angivna uppgifter (t.ex. användarnamn, språkval eller den plats där du befinner dig) och användaren erbjuds bättre och personanpassade funktioner. Denna typ av cookies möjliggör dessutom funktioner, t.ex. uppspelning av videofilmer. Uppgifter samlas in anonymt; dina aktiviteter på andra webbplatser följs inte.

Cookies för inställningar
Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Analyscookies
Dessa cookies hjälper oss att samla in information om hur vår webbplats används, t.ex. antalet besökare och var trafiken kommer ifrån. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta webbplatsens effektivitet och arbeta för förbättringar. Analyscookies visar oss vilket innehåll som hämtas ofta resp. sällan, om felmeddelanden förekommer och hur användaren navigerar på vår webbplats. De insamlade uppgifterna sammanfattas och blir därmed anonyma. Användaren kan inte identifieras. Vi använder dessa cookies uteslutande för att förbättra prestandan och användarupplevelsen på de webbplatser som tillhör BayWa r.e. Om du inte är införstådd med den anonymiserade registreringen av ditt användarbeteende kan du förhindra den genom att avaktivera cookies i webbläsaren.

Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används i syfte att visa användaren relevanta och intresseanpassade reklamannonser. Dessutom används de för att mäta effektiviteten hos vissa kampanjer. Denna typ av cookies identifierar om en webbplats besöktes eller inte. Detta kan vidareförmedlas till tredje part. Cookies som syftar till att förbättra målgruppstilltalet och reklamen länkas ofta samman med tredje parts sidofunktionaliteter.

8.2    Cookies som används på BayWas webbplas

De cookies som används på respektive webbplats som tillhör BayWa r.e. beskrivs närmare på webbplatsen i fråga. En länk till beskrivningen ”Spårning av webbplatstrafik och opt-out” finns i en fotnot på webbplatsen. Där hittar du också länkar för att stänga av cookie-lagringen. 

9.    Överförs personuppgifter till tredje land?

Överföring av uppgifter till tredje land görs från fall till fall och endast efter beslut av EU-Kommissionen att det föreligger adekvat skyddsnivå, standardavtalsklausuler, lämpliga garantier eller ditt uttryckliga godkännande.

10.    Vilka rättigheter har jag enligt dataskyddsförordningen? 

Du har alltid rätt att få information om, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina lagrade uppgifter, invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och klagomål enligt kraven i dataskyddslagstiftningen.

Rätt till information
Du kan fråga oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till rättelse
Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar dina uppgifter, om vi behandlar dem obehörigt eller om behandlingen påverkar dina intressen oproportionerligt. Tänk på att det kan finnas skäl som hindrar en omedelbar radering, t.ex. vid lagstadgade lagringskrav.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen av uppgifterna är lagstridig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för de avsedda ändamålen, men du behöver dem för att kunna åberopa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot behandlingen av personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar, förutsatt att:

 • Behandlingen av uppgifterna grundar sig på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal mellan oss; och 
 • behandlingen sker automatiskt.

Om det är tekniskt möjligt kan du begära en direkt överföring av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar
Om vi behandlar dina uppgifter utifrån berättigat intresse kan du när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, inbegripet profilering, som grundar sig på dessa bestämmelser. Vi behandlar då inte längre personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för att åberopa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring utan att ange skäl.

Rätt att inge klagomål
Om du menar att vi genom behandlingen av dina personuppgifter bryter mot svensk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig kontakta oss för att klargöra sådana frågor. Du har naturligtvis även rätt att vända dig den tillsynsmyndighet som är ansvarig för BayWa r.e., Integritetsskyddsmyndigheten. 
Om du vill använda en av de ovan angivna rättigheterna gentemot oss ska du använda kontaktuppgifterna som anges under punkt 1 ovan. I tvivelsfall kan vi begära mer information för att bekräfta din identitet.

11.    Är jag skyldig att tillhandahålla uppgifter? 

Behandling av dina uppgifter är nödvändigt för att ingå respektive fullgöra det avtal du slutit med oss. Om du inte överlämnar dessa uppgifter till oss kan vi i allmänhet inte ingå eller fullgöra avtalet, eller inte längre fullgöra ett befintligt avtal, och tvingas därför avsluta det. Du är dock inte skyldig att lämna ut uppgifter eller godkänna att sådana uppgifter behandlas som inte är relevanta eller inte juridiskt nödvändiga för att fullgöra avtalet.

Tillbaka till toppen