Uppgifter om dataskydd av BayWa r.e. Solarsystemer ApS

< till översikt

Från och med maj 2018

1.    Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och vem kan du vända dig till?    
2.    Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de uppgifterna?    
3.    För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?    
4.    Behandling av personuppgifter i reklamsyfte    
5.    Behandling av kreditvärdighetsinformation    
6.    Vem tar emot mina uppgifter?    
7.    Hur länge sparas mina uppgifter?    
8.    Behandling av ansökningsuppgifter    
9.    Kommunikation via mejl    
10.    Vilka uppgifter samlas in när jag besöker den här webbplatsen?    
11.    Överförs personuppgifter till tredje land?    
12.    Vilka rättigheter har jag enligt dataskyddsförordningen?    
13.    Är jag skyldig att tillhandahålla uppgifter?    

Att skydda dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. Vi, BayWa r.e. renewable energy GmbH och dess dotterbolag (i det följande gemensamt ”BayWa r.e.”), behandlar därför dina personuppgifter (i det följande ”uppgifter”) uteslutande på grundval av de rättsliga bestämmelserna. Med integritetspolicyn vill informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter i vårt företag och informera om de dataskyddskrav och rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (EU GDPR). 

1.  Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och vem kan du vända dig till?

Ansvarig är BayWa r.e. renewable energy GmbH, Arabellastr. 4, 81925 München, Tyskland E-post: info[at]baywa-re.com Tfn: +49 89 383932 0.
Personuppgiftsansvarig hos BayWa r.e. renewable energy GmbH nås på följande adress eller via mejl på dataprotection(at)baywa-re.com

2.  Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de uppgifterna?

Vi behandlar uppgifter som vi får från dig när vi börjar göra affärer samt under affärsförhållandet. Dessutom behandlar vi uppgifter som vi får från kreditbyråer, kreditgivarsammanslutningar, offentliga källor (t.ex. företagsregister, föreningsregister, fastighetsregister, medier) samt andra företag med vilka vi har ett permanent affärsförhållande.

Till personuppgifter hör:

Dina bas-/kontaktuppgifter som:

 • Privatkund: För- och efternamn, adress, kontaktinformation (t.ex. mejladress, telefonnummer, faxnummer), födelsedatum, uppgifter från framvisad identifiering (kopia på legitimation), bankinformation
 • Företagskund eller leverantör: Namn på den juridiska representanten, företagsnamn, handelsregisternummer, momsregistreringsnummer, företagsnummer, adress, kontaktpersonens kontaktuppgifter (mejladress, telefonnummer, faxnummer), bankuppgifter

Dessutom behandlar vi även följande övriga personuppgifter:

 • Information om vårt affärsförhållandes typ och innehåll, t.ex. avtalsuppgifter, orderuppgifter, försäljnings- och kvittouppgifter, kund- och leverantörshistorik, rådgivningsunderlag, fordonsuppgifter
 • Information om den ekonomiska statusen (t.ex. kreditinformation)
 • Reklam- och försäljningsuppgifter
 • Dokumentationsuppgifter (t.ex. rådgivningsprotokoll), bilder
 • Information från elektronisk trafik med BayWa r.e. (t.ex. IP-adress, inloggningsuppgifter) 
 • Övriga uppgifter som vi har fått från dig inom ramen för vårt affärsförhållande (t.ex. i kundsamtal)
 • Uppgifter som vi själva genererar ur bas-/kontaktuppgifter samt övriga uppgifter, t.ex. från kundbehovs- och kundpotentialsanalyser
 • Dokumentation där du samtycker till att ta emot t.ex. nyhetsbrev
 • Bilddata från videoövervakningssystem
 • Bilder som har tagits vid offentliga evenemang

3.  För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tyska Bundesdatenschutzgesetz, BDSG 2018 i respektive gällande version:   

För att fullgöra avtal (artikel 6.1 b GDPR):
Dina uppgifter behandlas för försäljning och distribution av våra varor och tjänster, för upphandling och logistik samt leverantörs- och kundhantering och -analys. Uppgifterna behandlas särskilt när affärer inleds och för att fullgöra ett avtal, t.ex. i följande fall:

 • Skapa och hantera ett kundkonto resp. ett leverantörskonto
 • Leverans av beställningar
 • Hantera kundkort
 • Delta i utlottningar 
 • Skicka information, t.ex. kataloger

För att fullgöra rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c GDPR):
Behandling av dina uppgifter är nödvändigt för att fullgöra olika rättsliga förpliktelser, t.ex. handels- eller skattelagstiftning, regler om penningtvätt, produktspecifika regler som förordningen om farliga ämnen.

Vid berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR):
På grund av en intresseavvägning kan vi eller tredje part behandla personuppgifter, utöver avtalets faktiska fullgörande, för att skydda berättigade intressen. Uppgiftsbehandling för att skydda berättigade intressen görs exempelvis i följande fall:

 • Konsultation av och uppgiftsutbyte med kreditbyråer och kreditgivarsammanslutningar för att fastställa kreditvärdighet samt hantera en koncernövergripande kreditvärdighetsdatabas för att identifiera ekonomiska risker hos gemensamma kunder 
 • Reklam och marknadsföring 
 • Företagsledning och vidareutveckling av tjänster och produkter
 • Hantera en koncernövergripande kunddatabas för att förbättra kundservicen
 • Åtgärder för att skydda BayWa r.e.s lokaler mot avtalsvidrigt eller olagligt beteende, t.ex. åtkomstkontroll, videoövervakning 
 • I samband med rättsliga åtgärder.

Inom ramen för ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR):
Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter kommer dessa att behandlas i enlighet med de ändamål och i den utsträckning som anges i samtyckesförklaringen. Ett givet samtycke, t.ex. till att vi skickar vårt nyhetsbrev, kan när som helst återkallas med framtida verkan. Vänd dig då till den kontakt som står angiven under punkt 1. 

4.  Behandling av personuppgifter i reklamsyfte

Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig om dina beställningar, bestämda produkter eller marknadsföringskampanjer, eller rekommendera produkter och tjänster som skulle kunna vara intressanta för dig. 
Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter används i reklamsyfte. Det är kostnadsfritt för dig. Vänd dig då till den kontakt som står angiven under punkt 1.  

Produktrekommendationer via mejl
BayWa r.e. har enligt de lagstadgade kraven i § 7 avsnitt 3 i den tyska federala lagen om illegal konkurrens (UWG) rätt att använda den mejladress som du tillhandahöll oss vid beställning av en produkt eller tjänst för direktreklam för egna liknande varor eller tjänster. Dessa produktrekommendationer får du från oss oavsett om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller inte.

Om du inte vill få produktrekommendationer från oss via mejl kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att mejladressen används för detta ändamål utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt bastariffen. Vänd dig då till den kontakt som står angiven under punkt 1.  Det finns också en länk för att avsluta prenumerationen i varje mejl. 

Nyhetsbrev
För att skicka nyhetsbrev använder vi så kallad Double Opt-In, vilket innebär att vi skickar ett nyhetsbrev via mejl först när du uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera tjänsten nyhetsbrev. Vi skickar först ett informationsmejl och ber dig klicka på en länk i mejlet för att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrev från oss. 
Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du när som helst avanmäla dig från det utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnader enligt bastariffen. Allt du behöver göra är att skicka ett skriftligt meddelande till kontakten som står angiven under punkt 1. Det finns också en länk för att avsluta prenumerationen i varje nyhetsbrev.

5.  Behandling av kreditvärdighetsinformation

Överföring av uppgifter till SCHUFA
De personuppgifter om avtal, fullgörande och avslutande av affärsförhållandet samt uppgifter som inte rör affärsrelationer eller bedrägligt beteende som har samlats in inom ramen för avtalet som har ingåtts mellan BayWa r.e. och dig överförs till den tyska kreditupplysningscentralen SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. De rättsliga grunderna för de här överföringarna är artikel 6.1 b och artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR). Överföring på grundval av artikel 6.1 f i GDPR får endast utföras om det krävs för att skydda BayWa r.e.s eller tredje parts intressen och om inte den berörda personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och dennes personuppgifter därför behöver skyddas. Uppgiftsutbytet med SCHUFA används endast för att uppfylla lagstadgade skyldigheter för att kontrollera kundens kreditvärdighet (§ 505a och 506 i Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilrättslig lagstiftning). SCHUFA behandlar de erhållna uppgifterna och använder dem för profilering (scoring) för att ge sina avtalspartner inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz samt ev. tredjeländer (om det finns ett beslut från kommissionen om att adekvat skyddsnivå föreligger) information bl.a. om bedömning av fysiska personers kreditvärdighet. Mer information om SCHUFA:s arbete finns i SCHUFA-informationsbladet enligt artikel 14 i GDPR eller online på www.schufa.de/datenschutz.

Överföring av personuppgifter till andra kreditbyråer
I övriga fall använder BayWa r.e. följande kreditbyråer för att samla in kreditinformation vid berättigat intresse: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wien, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 
 
Hantera en koncernövergripande kreditvärdighetsdatabas
Om vi inom ramen för vad som tillåts enligt lag har samlat in kreditvärdighetsdata om dig (t.ex. gjort en kreditupplysning) sparar vi dessa uppgifter i ett system som de koncernföretag som ingår i BayWa-kredithantering har åtkomst till. Målet med det är att underlätta transaktionsbearbetningen och identifiera ekonomiska risker. Kreditvärdighetsdatabasen används endast om det föreligger ett berättigat intresse för respektive koncernföretag.

6.  Vem tar emot mina uppgifter?

Om vi använder en tjänsteleverantör för att fullgöra en order är vi ändå fortsatt ansvariga för att skydda dina uppgifter. Alla som fullgör ordrar är avtalsmässigt skyldiga att hantera dina uppgifter konfidentiellt och endast använda dem i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten. De underleverantörer vi anlitar får dina uppgifter om det krävs för att fullgöra respektive tjänst. Det är t.ex. leverantörer av IT-tjänster som vi behöver för att driva vårt IT-system på ett säkert sätt, samt reklam- och adressutgivare för egna reklamkampanjer.

Dina uppgifter behandlas uteslutande i kunddatabaser som tillhör BayWa AG och dess dotterbolag, inklusive BayWa r.e. Dessa kunddatabaser hjälper till att höja kvaliteten på befintliga kunduppgifter (borttagning av dubbletter, märkning av bristfällig information/avliden person, adresskorrigering) och gör det möjligt att komplettera uppgifter från offentliga källor. Dessa uppgifter ställs till förfogande för BayWa:s koncernföretag som har tillgång till BayWa-kunddatabasen (deltagande företag) och kan användas för personliga direktmarknadsföringskampanjer (t.ex. nyhetsbrev), målriktad marknadsföring på nätet och personanpassad utformning av webbutiker.

Med kunddatabasen kan deltagande företag som betjänar samma kunder använda information om dessa kunder organisationsövergripande. Målet med detta tillvägagångssätt är att alltid tillhandahålla kunderna den senaste och mest relevanta informationen. Bearbetningen av kundintressen utgör profilering i enlighet med artikel 4 i GDPR; det sker ingen automatiserad beslutsprocess. Kunddata lagras i respektive företag och separerat, varvid BayWa AG fungerar som tjänsteleverantör för de enskilda deltagande företagen.

En översikt över BayWa AG:s koncernföretag finns på följande länk: https://www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Om ett anbud/en försäljning görs via leverantörsportaler behandlas de uppgifter du har lämnat direkt i leverantörens portal. 

Om det föreligger rättsliga skyldigheter samt inom ramen för rättsliga åtgärder kan myndigheter och domstolar samt externa revisorer vara mottagare av dina uppgifter.

Dessutom kan försäkringsbolag, banker, kreditbyråer och tjänsteleverantörer vara mottagare av dina uppgifter med ändamålet att inleda avtal och fullgöra dem.

7.  Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter tills dess att affärsavtalet upphör eller gällande garanti-, preskriptions- och lagstadgade arkiveringstider (t.ex. enligt handels- eller skattelagstiftning) löper ut; därutöver tills alla eventuella rättsliga tvister där uppgifterna krävs som bevis har avslutats. 

Vid videoövervakning raderas bilddata vanligen efter 7 dagar.

8.  Behandling av ansökningsuppgifter

Om du skickar din ansökan till oss via ansökningsportalen sparar vi dina personuppgifter i en säker driftsmiljö för att skydda dem mot förlust och missbruk. Dina ansökningsuppgifter är endast tillgängliga för personer som är involverade i och auktoriserade för BayWa r.e.s anställningsprocess, t.ex. för att kunna erbjuda dig alternativa jobb. När ansökningsprocessen har avslutats (d.v.s. när du har fått ett ja eller nej från oss) sparar vi dina uppgifter i maximalt 6 månader.

9.  Kommunikation via mejl

Tänk på att det ska anses vara osäkert att skicka okrypterade mejl, eftersom obehöriga kan få tillgång till innehållet i mejlet och manipulera det. Därför rekommenderar vi att du inte skickar känsliga uppgifter till oss via mejl. Som sökande ber vi dig använda vår ansökningsportal där dina ansökningsdokument skickas på säkert sätt. Om du av någon anledning måste skicka känsliga uppgifter via mejl uppmanar vi dig att använda alternativet innehållskryptering. 

10. Vilka uppgifter samlas in vid besök på webbplatsen?

10.1. Allmän information om användning av cookies
BayWa r.e. använder så kallade cookies och pixlar (nedan kallade ”cookies”) på webbplatsen. Det är små text- eller bildfiler som din webbläsare placerar på din enhet (dator, surfplatta, smartphone eller liknande) för att lagra viss information när du besöker vår webbplats med hjälp av denna enhet. Cookies godkänns av din webbläsare och syftar till att identifiera din enhet.

Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt. Endast cookien identifieras på din enhet. Personrelaterade uppgifter lagras endast efter uttryckligt samtycke eller när det är absolut nödvändigt för att kunna utföra de tjänster du önskar. 

Vissa cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. De gör att vi känner igen din webbläsare när du besöker oss nästa gång. Om du inte vill ha det så kan du göra inställningar i webbläsaren så att du tillfrågas om cookies och får möjlighet att godkänna enskilda cookies. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

I det följande förklaras omfattning av och funktion hos de cookies som BayWa r.e. använder på sin webbplats:

a. Funktionscookies
Med hjälp av så kallade funktionscookies lagras redan angivna uppgifter (t.ex. användarnamn, språkval eller den plats där du befinner dig) och användaren erbjuds bättre och personanpassade funktioner. Denna typ av cookies möjliggör dessutom funktioner, t.ex. uppspelning av videofilmer. Uppgifter samlas in anonymt; dina aktiviteter på andra webbplatser följs inte.

b. Analyscookies
Dessa cookies hjälper oss att samla in information om hur vår webbplats används, t.ex. antalet besökare och var trafiken kommer ifrån. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta webbplatsens effektivitet och arbeta för förbättringar. Analyscookies visar oss vilket innehåll som hämtas ofta resp. sällan, om felmeddelanden förekommer och hur användaren navigerar på vår webbplats. De insamlade uppgifterna sammanfattas och blir därmed anonyma. Användaren kan inte identifieras. Vi använder dessa cookies uteslutande för att förbättra prestandan och användarupplevelsen på de webbplatser som tillhör BayWa r.e. Om du inte är införstådd med den anonymiserade registreringen av ditt användarbeteende kan du förhindra den genom att avaktivera cookies i webbläsaren.

Till analyscookies räknas följande cookies som beskrivs nedan:

 • Google Analytics

c. Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används i syfte att visa användaren relevanta och intresseanpassade reklamannonser. Dessutom används de för att mäta effektiviteten hos vissa kampanjer. Denna typ av cookies identifierar om en webbplats besöktes eller inte. Detta kan vidareförmedlas till tredje part. Cookies som syftar till att förbättra målgruppstilltalet och reklamen länkas ofta samman med tredje parts sidofunktionaliteter.

Till marknadsföringscookies räknas följande cookies som beskrivs nedan:

 • Facebook-Pixel
 • LinkedIn Insight Pixel (endast efter samtycke)
 • Twitter Pixel (endast efter samtycke)

10.2. Konkret använda cookies

Användning av Google Analytics
Denna internetsida använder även Google Analytics, en internetanalystjänst från Google. Google Analytics använder så kallade cookies (små textfiler) som lagras på din dator och som gör att din användning av webbplatsen kan analyseras.
Den information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som erhålls via cookies överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för hemsidans ägare och visa de tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Vid behov kommer Google att överföra denna information till tredje part, förutsatt att detta föreskrivs i lag eller i den utsträckning tredje part bearbetar dessa uppgifter på Googles uppdrag. Google sammankopplar aldrig din IP-adress med andra uppgifter från Google. Genom en inställning i webbläsarens programvara kan du förhindra installationen av cookies. Du bör dock vara medveten om att du i detta fall eventuellt inte har tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats förklarar du dig införstådd med bearbetningen av de uppgifter om dig som samlas in av Google på tidigare beskrivet sätt och i tidigare angivet syfte. 
Vi informerar om att denna webbplats uteslutande använder Google Analytics med ett avaktiveringstillägg ”_anonymizeIp()”. Hela din IP-adress lagras inte. Webbplatsens besökare kan inte identifieras.

Den rättsliga grunden för denna bearbetning är en intresseavvägning enligt art. 6 stycke 1 led f.) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i optimeringen av vår webbplats.

Genom att installera en webbläsarplugin som avaktiverar Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kan du motsäga dig denna användning. Därmed meddelar du Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket ska förmedlas till Google Analytics. Utan ditt uttryckliga godkännande använder vi inte spårningsverktyg för att

 • samla in dina personuppgifter,
 • förmedla sådana uppgifter till tredje part och marknadsföringsplattformar eller
 • sammankoppla uppgifterna med dina övriga personuppgifter (namn, adress osv.)

Som alternativ till en webbläsarplugin eller i webbläsaren på mobila enheter kan du använda denna Länk för att förhindra vidare registrering via Google Analytics inom denna webbplats (Opt-Out fungerar endast i webbläsaren och endast för denna domän). En Opt-Out-cookie placeras på din enhet. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren så måste du klicka på denna Länk på nytt.

Användning av Facebook-Pixelteknik
På vår webbplats använder vi ”Facebook-Pixel” från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Detta är en funktionalitet som Facebook Ireland Ltd, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin, Irland tillhandahåller våra användare i Europeiska unionen.

Syftet med att använda denna teknik är att analysera och optimera vår webbplats genom att identifiera besökare på våra sidor som målgrupper för riktad presentation av marknadsföringskampanjer. Rättslig grund för detta är en intresseavvägning enligt art. 6 stycke 1 led f.) GDPR, där vårt berättigade intresse ligger i att optimera våra kunders och potentiella kunders anspråk.

Därutöver sätter vi inom ramen för Facebook-pixeln in en så kallad ”avancerad jämförelse”. Därvid stäms personrelaterade uppgifter, som användarna uppger hos oss vid exempelvis köp eller registreringar, i pseudonymiserad form av med Facebook; detta i syfte att fastställa vilka av Facebook kända personer som har interagerat med vår webbplats och vilka persongrupper med liknande preferenser som skulle kunna ha intresse av vår webbplats, samt våra produkter och tjänster. Den avancerade jämförelsen görs endast när användaren gett sitt uttryckliga samtycke innan bearbetningsproceduren inleds.

Bearbetningen sker således på grundval av ditt uttryckliga samtycke, art. 6 stycke 1 led a) GDPR. Endast i det fall ditt samtycke av formella skäl är ogiltigt grundar vi bearbetningen på det rättsliga underlaget i en intresseavvägning enl. art. 6 stycke 1 led f.) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i den riktade reklamen och analysen av denna reklams verkan och effektivitet.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke resp. av personliga skäl motsäga dig bearbetning av personrelaterade uppgifter i enlighet med art. 6 stycke 1 led f) GDPR. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: Opt-Out-länk

Du eller dina uppgifter införlivas då inte längre i den avancerade jämförelsen. 
Dessutom kan du förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande tekniska inställningar i webbläsarens programvara. Du bör dock vara medveten om att du i detta fall eventuellt inte har tillgång till alla funktioner på denna webbplats.

Användning av LinkedIn Insight-pixlar
På vår webbplats använder vi den så kallade Insight-taggen från det sociala nätverket LinkedIn. Denna tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan ”LinkedIn”). LinkedIn Insight-taggen är en JavaScript-kodsektion som vi har lagt till på vår webbplats. 

LinkedIn Insight-taggen möjliggör insamling av uppgifter om besökarna på vår webbplats, inklusive URL, referrer-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, tidsstämpel och sidovisningar; denna insamling sker endast om användaren av vår webbplats är LinkedIn-medlem och via inloggning eller cookies identifieras som sådan av LinkedIn; den sker via systemen som tillhör leverantören LinkedIn. Dessa uppgifter kodas och anonymiseras inom sju dagar. De anonymiserade uppgifterna raderas inom 90 dagar. LinkedIn delar inga personrelaterade uppgifter med oss, utan erbjuder endast sammanfattade rapporter om webbplatsens målgrupp. LinkedIn ställer även remarketing-funktionaliteter till förfogande. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi visa riktad reklam utanför vår webbplats, utan att LinkedIn-medlemmen blir identifierad. Medlemmar hos LinkedIn kan via sina LinkedIn-kontoinställningar styra hur deras personuppgifter används i reklamsyften. 

LinkedIn Insight-taggen används i syfte att möjliggöra detaljerade kampanjrapporter och få information om vår webbplats faktiska besöksmålgrupper (inte besökarnas identiteter!) och tjänar därmed vårt intresse av optimerade marknadsföringsåtgärder.

Bearbetningen sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke, art. 6 stycke 1 led a) GDPR. Endast i det fall ditt samtycke av formella skäl är ogiltigt grundar vi bearbetningen på en intresseavvägning enl. art. 6 stycke 1 led f) GDPR; varvid vårt berättigade intresse ligger i optimeringen av våra marknadsföringsåtgärder.

Uppgifter om uppgiftsinsamling (syfte, omfattning, vidare bearbetning, användning) samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter framgår av LinkedIns integritetspolicy. Den tillhandahålls av LinkedIn under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Som användare kan du när som helst via dina webbläsarinställningar själv bestämma om utförandet av de Java-Script-koder som behövs till verktyget. Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan du avaktivera eller begränsa utförandet av Java-Script och därmed även förhindra lagring. Observera: Om utförandet av Java-Script avaktiveras kan det hända att inte alla webbplatsens funktioner utnyttjas till fullo. 

Om du är LinkedIn-medlem och inte vill att LinkedIn samlar in uppgifter om dig via vår webbplats och sammankopplar dem med dina medlemsuppgifter som lagras på LinkedIn måste du logga ut från LinkedIn innan du besöker vår webbplats. 

För att avaktivera LinkedIn Insight Pixel klickar du på denna Länk.

Användning av Twitter Pixel och konverteringsspårning
På vår webbplats använder vi ”Twitter-Pixel” från Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”) och konverteringsspårning för att utvärdera besöksåtgärder. Med hjälp av denna funktionalitet kan vi följa webbplatsanvändarnas åtgärder när de har sett en reklamannons på Twitter eller klickat på denna. Syftet är att utvärdera effekten av reklamannonsen på Twitter och att optimera de motsvarande marknadsföringsåtgärderna.

. Denna cookie innehåller inga personrelaterade uppgifter och kan inte användas till att identifiera dig. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien finns kvar, så kan vi på grund av cookien identifiera att du har klickat på annonsen och letts vidare till vår sida. 

Informationen som inhämtas med hjälp av Twitter-cookien är inte personrelaterad. Vi får kännedom om det totala antalet användare som har klickat på en av våra annonser och vidarebefordrats till en sida med en tagg för konverteringsspårning på vår webbplats. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. Dessa uppgifter lagras och bearbetas av Twitter, vilket vi också meddelar dig: för Twitter är det möjligt att koppla dessa uppgifter till ditt Twitterkonto och använda dem till sina egna reklamsyften; detta sker i enlighet med Twitters integritetspolicy, som finns att läsa på https://twitter.com/privacy. Särskild information om konverteringsspårning finns på adressen https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Genom att använda Twitter och de funktioner som ställs till förfogande av Twitter (retweet) sammankopplas de besökta webbplatserna med ditt Twitterkonto och tillkännages för andra användare. Därvid överförs även uppgifter till Twitter. Som innehavare av denna webbplats får vi ingen kännedom om innehållet i de förmedlade uppgifterna och deras användning via Twitter. 

Bearbetningen sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke vid inledningen av besöket på vår webbplats, art. 6 stycke 1 led a) GDPR. Endast i det fall ditt samtycke av formella skäl är ogiltigt grundar vi bearbetningen på det rättsliga underlaget i en intresseavvägning enl. art. 6 stycke 1 led f.) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i den riktade reklamen och analysen av denna reklams verkan och effektivitet. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke resp. av personliga skäl motsäga dig bearbetning av personrelaterade uppgifter i enlighet med art. 6 stycke 1 led f) GDPR. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: Opt-Out-länk

De ingår sedan inte längre i statistiken för konverteringsspårning. Dessutom kan du förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande tekniska inställningar i webbläsarens programvara. Du bör dock vara medveten om att du, om du förhindrar konverteringsspårning, eventuellt inte har tillgång till alla funktioner på denna webbplats.

11. Överförs personuppgifter till tredje land?

Överföring av uppgifter till tredje land görs från fall till fall och endast efter beslut av EU-Kommissionen att det föreligger adekvat skyddsnivå, standardavtalsklausuler, lämpliga garantier eller ditt uttryckliga godkännande.

12. Vilka rättigheter har jag enligt dataskyddsförordningen?

Du har alltid rätt att få information om, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina lagrade uppgifter, invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och klagomål enligt kraven i dataskyddslagstiftningen. 

Rätt till information
Du kan fråga oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till rättelse
Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar dina uppgifter, om vi behandlar dem obehörigt eller om behandlingen påverkar dina intressen oproportionerligt. Tänk på att det kan finnas skäl som hindrar en omedelbar radering, t.ex. vid lagstadgade lagringskrav.
Oavsett utförandet av din rätt till radering kommer vi omgående att radera dina uppgifter i sin helhet, förutsatt att det inte finns något affärsmässigt eller lagstadgat lagringskrav.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen av uppgifterna är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för de avsedda ändamålen, men du behöver dem för att kunna åberopa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta om

 • behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och
 • behandlingen sker automatiskt.

Om det är tekniskt möjligt kan du begära en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar
Om vi behandlar dina uppgifter utifrån berättigat intresse kan du när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, inbegripet profilering, som grundar sig på dessa bestämmelser. Vi behandlar då inte längre personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för att åberopa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring utan att ange skäl.

Rätt att inge klagomål
Om du menar att vi genom behandlingen av dina personuppgifter bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig kontakta oss för att klargöra sådana frågor. Du har naturligtvis även rätt att vända dig den tillsynsmyndighet som är ansvarig för BayWa r.e., Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht.

Om du vill använda en av de ovan angivna rättigheterna gentemot oss ska du använda kontaktuppgifterna som anges under punkt 1 ovan. I tvivelsfall kan vi begära mer information för att bekräfta din identitet.

13. Är jag skyldig att tillhandahålla uppgifter?

Behandling av dina uppgifter är nödvändigt för att ingå respektive fullgöra det avtal du slutit med oss. Om du inte överlämnar dessa uppgifter till oss kan vi i allmänhet inte ingå eller fullgöra avtalet, eller inte längre fullgöra ett befintligt avtal, och tvingas därför avsluta det. Du är dock inte skyldig att lämna ut uppgifter eller godkänna att sådana uppgifter behandlas som inte är relevanta eller inte juridiskt nödvändiga för att fullgöra avtalet.

Tillbaka till toppen