Våra vind- och solprojekt i Skandinavien

BayWa r.e. projekt Jorden runt

Projekt
MW installerat
MW förvaltat
Klicka här för globala referenser
Ditt val:
MünchenHamburgBerlin
Radera alla filter
 • Lyngsåsa

  BayWa r.e. planerar att uppföra en vindbruksanläggning vilken omfattar fastigheterna Lyngsåsa 1:2, Sållareboda 1:2 och 1:3 1 i Alvesta kommun.

  PlatsLyngsåsa, Alvesta
  StatusLagakraftvunnet tillstånd. Nytt tillstånd beviljat men överklagat
  KontaktRickard Olsen

  Projektområdet är beläget söder om riksväg 25 mellan Ryssby och Alvesta, inom ett riksintresseområde för vindbruk och tillika inom ett område som är prioriterat för vindbruk enligt Alvesta kommuns beslutade vindkraftsplan daterad 2010-11-23. Ett lagakraftvunnet tillstånd finns idag för 36 vindkraftverk mellan 1,8-2,5 MW vardera och en totalhöjd om max 150 meter. Denna anläggning beräknas kunna producera 190 000 MWh om året vilket motsvarar 38 000 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

  Den 22 april 2014 beviljade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län BayWa r.e's ansökan om villkorsändring, vilket innebär att det inte anges någon maximal rotordiameter i tillståndet längre.

  Sedan den ursprungliga tillståndsansökan gjordes har teknikutvecklingen gått framåt och det finns idag vindkraftverk som har ett högre miljöutbyte i jämförelse med de som tidigare planerats. Den nya tekniken ger möjlighet att bygga högre verk med större rotorer, vilket normalt innebär färre vindkraftverk på motsvarande geografiska yta. Under januari-februari 2015 pågick samråd för en ny utformning av Lyngsåsa vindbrukspark och den 11 februari avhölls ett samrådsmöte på Hjortsbergagården i Hjortsberga.

  Under maj 2015 har en slutlig MKB upprättats och ansökan om miljötillstånd för 22 alternativt 18 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 210 meter lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. En komplettering med uppdaterad landskapsanalys och med en riktad fiskgjuseinventering har skickats in till länsstyrelsen. Efter föreläggande från länsstyrelsen har ytterligare en komplettering skickats in i oktober 2015. Det går bra att kontakta oss eller länsstyrelsen direkt för att ta del av ansökningshandlingarna.

  Den 29 september 2015 beslutade kommunfullmäktige i Alvesta kommun att tillstyrka de 22 vindkraftverk som planeras för Lyngsåsa vindbrukspark. Den 19 december 2016 fattade även miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län beslut om att bevilja tillstånd för anläggningen.

  Vindmätning pågår sedan juni 2010.

 • Målajord II

  BayWa r.e. planerar på uppdrag av Mångkraft AB att uppföra en vindbrukspark på fastigheten Målajord 6:1 i Växjö kommun.

  PlatsMålajord, Växjö
  StatusTillstånd vunit laga kraft.
  KontaktRickard Olsen

  Projektområdet är beläget ca 4 kilometer öster om Rottne och 4 kilometer sydväst om Braås. Den planerade anläggningen består av 3 vindkraftverk med totalhöjd om maximalt 210 meter. På platsen finns sedan 2004 ett befintligt vindkraftverk av modell Enercon E44.

  Under 2014 gjordes utredningar bla avseende fåglar, fladdermöss, naturvärden, kulturvärden och landskap. Med stöd av dessa utredningar upprättades en samråds-MKB och samråd avhölls därefter med berörda myndigheter, närboende, verksamhetsutövare och föreningar under oktober-november 2014. Under januari 2015 lämnades en ansökan om miljötillstånd in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län.

  Den 20 oktober 2015 beslutade kommunfullmäktige i Växjö kommun att tillstyrka de 3 vindkraftverk som planeras för Målajord II vindbrukspark.

  Den 6 september 2016 beslutade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar att bevilja samtliga tre planerade vindkraftverk vid Målajord.

  Den 30 juni 2017 beslutade Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt att ändra villkor 11 men avslå övriga överklaganden som kommit in i anledning av miljöprövningsdelegationens beslut.

  Den 22 november 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, varför Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Målajord II vindbrukspark har därmed fått slutliga tillstånd för uppförande och operativ drift.

  Vindmätning har skett på projektområdet under juni 2014-maj 2015.

 • Slageryd

  BayWa r.e. bygger för närvarande den nyckelfärdiga vindbruksparken Slageryds Vindbrukspark om 23,4 MW i Slageryd, Vetlanda kommun, på uppdrag av Taaleri Energia via deras fond SolarWind 1.

  PlatsSlageryd, Vetlanda kommun
  StatusUnder byggnation
  KontaktThomas Hörberg

  BayWa r.e. säkrade miljötillståndet för vindbruksparken 2017 efter att ha tagit sig an projektet 2016. Projektet har genomförts tack vare 30 års erfarenhet av utveckling av vindenergi. Som en del i optimeringsarbetet genomförde BayWa r.e. en 12 månaders vindmätningskampanj som bidrog till att säkerställa projektutvecklingen och den kommersiella framgången.

  Vi har kontrakterat vindturbintillverkaren Nordex för att leverera sex Nordex N131 3.9 MW-turbiner till projektet. Byggnationen inleds omedelbart och vindbruksparken förväntas tas i drift mot slutet av 2019. 

  När vindbruksparken i Slageryd är färdig för drift kommer den att producera ungefär 71 GWh grön elektricitet per år och beräknas minska växthusgasutsläppen med 50 000 ton koldioxid varje år.

  När vindbruksparken tas i drift säkerställer BayWa r.e.:s erfarna svenska förvaltningsteam och toppmoderna centrala övervakningsfunktion i München i Tyskland att vindbruksparken drivs säkert och med maximal effektivitet under ett långsiktigt förvaltningskontrakt – och genererar bästa möjliga avkastning för Taaleri Energia.

  Ytterligare information kommer inom kort.

 • Em

  BayWa r.e. fungerade som kundens rådgivare under upphandlingsprocessen och har sedan 1 januari 2018 ansvar för den tekniska förvaltningen av vindbruksparken åt ägaren Vindpark Em AB.

  PlatsMönsterås, Kalmar
  Antal Vindkraftverk4
  Effekt9,2 MW
  Årlig produktion21 GWh
  TeknikEnercon E82
  Navhöjd108 m
  Rotordiameter82 m
  Total höjd149 m
  Driftsatt2011
  AnsvarigJonas Mårtensson

  För att se våra tjänster till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till.

 • Engaholm

  BayWa r.e. och våra utsedda installatörer driftsatte tillsammans med Engaholms Skogar i juni 2015 den största solcellsanläggningen i Alvesta kommun.

  PlatsEngaholm, Alvesta
  Effekt100 kWp
  Årlig produktion92 MWh
  TeknikModules: Multi-crystalline REC260PE Central inverters: Fronius SYMO
  Driftsatt2015
  KontaktChristian Eriksson

  Solcellsanläggningen som omfattar en installerad effekt om 100 kWp har en total yta på ca 670 m2 fördelat på 402 solpaneler. Anläggningen beräknas kunna producera 92 MWh/år vilket motsvarar den årliga användningen av hushållsel för 18 normalstora villor. Solpanelerna är monterade på ett befintligt ladugårdstak med lutning åt söder.

  ”Det är en stor tillfredsställelse att Engaholm uppnått sitt mål att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi. Satsningen ligger helt i linje med Engaholms strategi att verka inom långsiktigt hållbara verksamheter såsom förnybar energi. Solcellsanläggningen är den första av flera satsningar inom området. Valet av BayWa r.e. var enkelt med tanke på vårt långa och mycket goda samarbete”, säger Anders Koskull, Engaholms Skogar.

  Läs mer om Engaholm här.

 • Karsholm

  BayWa r.e. driftsatte på uppdrag av Karsholms Vindkraft AB under november 2012 Karsholm vindbrukspark på fastigheten Karsholm 1:4 i Kristianstads kommun.

  PlatsKarsholm, Kristianstad
  Antal vindkraftverk5
  Effekt10,25 MW
  Årlig produktion28 GWh
  TeknikREpower MM92
  Navhöjd100 m
  Rotordiameter92 m
  Total höjd126 m
  Driftsatt2012
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har även ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

  Vindbruksparken är belägen ca 1 mil norr om Kristianstad och består  av 5 vindkraftverk av typen MM92 från tyska turbintillverkaren Senvion (tidigare REpower). Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,05 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 10,25 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 28 000 MWh om året vilket motsvarar 5 600 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. De fem vindkraftverken har följande namn:

  • Vindkraftverk 1: Elektra
  • Vindkraftverk 2: Dunder
  • Vindkraftverk 3: Elvis
  • Vindkraftverk 4: Görel
  • Vindkraftverk 5: Blixten

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Karsholm vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar.

  Här kan ni läsa mer om Karsholms Gods

  Beslut om vindbruksverksamhet utan anmärkning

  Tillsynsmyndigheten Kristianstads kommun har beslutat att Karsholms Vindkraft AB driver vindbruksverksamheten vid Karsholms Vindbrukspark utan anmärkning och innehåller villkor om ljudpåverkan med god marginal.

  Efter det att klagomål inkommit från boende i området runt Karsholms Vindbrukspark beslutade Kristianstads kommun såsom varande tillsynsmyndighet om ett föreläggande avseende en bullerutredning. Ljudmätningar genomfördes därefter av en ackrediterad och oberoende konsult på uppdrag av verksamhetsutövaren. Ljudmätningarna slutfördes under oktober 2013 och därefter inlämnades en rapport avseende de aktuella mätningarna och resultatet från dessa till tillsynsmyndigheten. I början av januari 2014 genomfördes ett informationsmöte för att ge de boende runt vindbruksparken en genomgång av aktuell rapport samt möjlighet att ställa frågor avseende denna. Kort därefter mottogs myndighetens beslut angående uppfyllande av föreläggandet. I beslutet konstateras att verksamhetsutövaren Karsholms Vindkraft AB har uppfyllt de krav på ljudutredning som ställdes i föreläggandet och att man i framtagen rapport visat att vindbruksanläggningen innehåller riktvärdet 40 dB(A) för samtliga närliggande fastigheter med minst 2 decibels marginal.

 • Klågerup

  BayWa r.e. driftsatte under oktober 2011 Klågerup vindbrukspark på fastigheten Klågerup 1:3 i Svedala kommun.

  PlatsKlågerup, Svedala
  Antal vindkraftverk3
  Effekt6,15 MW
  Årlig produktion17 GWh
  TeknikREpower MM92
  Navhöjd80 m
  Rotordiameter92 m
  Total höjd126 m
  Driftsatt2011
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

  Vindbruksparken är belägen öster om riksväg 108 norr om Klågerups gård, inom ett område utpekat som prioriterat för vindbruk i Svedala kommuns tematiska översiktsplan för vindkraft. Vindbruksparken består av 3 vindkraftverk av typen MM92 från tyska REpower och har en märkeffekt på totalt 6,15 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 17 000 MWh om året vilket motsvarar 3400 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Klågerup vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar.

 • Målajord I

  BayWa r.e. är ombud för verksamhetsutövaren av vindkraftverket på fastigheten Målajord 6:1 i Växjö kommun och fungerar som företrädare i vissa förvaltnings- och driftåtaganden.

  PlatsMålajord, Växjö
  Antal vindkraftverk1
  Effekt600 kW
  Årling produktion1 GWh
  TeknikEnercon E44
  Navhöjd65 m
  Rotordiameter44 m
  Total höjd87 m
  Driftsatt2004
  AnsvarigChristian Eriksson

  För att se våra tjänster kopplade till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till sidan med tjänstebeskrivningar.

  Mer information om verksamhetsutövaren PeBo Naturbruk finns här.

 • Milletorp

  BayWa r.e. driftsatte på uppdrag av Vrångens Kraft AB under oktober 2012 Milletorp vindbrukspark på fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11 i Vetlanda kommun.

  PlatsMilletorp, Vetlanda
  Antal vindkraftverk11
  Effekt25,3 MW
  Årling produktion66 GWh
  TeknikSiemens SWT-2.3-101
  Navhöjd99 m
  Rotordiameter101 m
  Total höjd150 m
  Driftsatt2012
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

  Vindbruksparken är belägen ca 2,5 kilometer öster om Lindshammar och består av 11 vindkraftverk av typen Siemens SWT-2,3-101.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,3 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 25,3 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 66 000 MWh om året vilket motsvarar 13 200 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Milletorp vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av av sidan med tjänstebeskrivningar.

 • Petersborg

  BayWa r.e. är ombud för verksamhetsutövaren av de två vindkraftverken Petersborg 1 och Petersborg 2 i Uppvidinge kommun.

  PlatsPetersborg, Uppvidinge
  Antal vindkraftverk2
  Effekt1.6 MW
  TeknikEnercon E-53
  Navhöjd73 m
  Rotordiameter53 m
  Total höjd99,5 m
  Driftsatt2009
  AnsvarigChristian Eriksson

  Detta innebär att vi företräder verksamhetsutövaren i vissa frågor vad gäller Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift. BayWa r.e. håller bland annat i kontakten med tillsynsmyndigheten och handlägger den årliga rapporteringen av verksamheten. BayWa r.e. har vid tillfälle även haft uppföljningsmöte med serviceleverantören av genomförd service för att säkerställa en säker och kontinuerlig drift av anläggningen.

  För att se våra tjänster kopplade till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till sidan med tjänstebeskrivningar.

 • Skarhult

  BayWa r.e. representerar verksamhetsutövaren av de åtta vindkraftverken på Skarhult 13:10 och 13:36 i Eslövs kommun, vilket innebär att vi bistår med expertis och hanterar vissa ärenden i den löpande verksamheten.

  PlatsSkarhult, Eslöv
  Antal vindkraftverk4 (Sektion 1) / 4 (Sektion 2)
  Effekt10,4 MW
  Arling produktion26 GWh
  TeknikEnercon E40 / Enercon E28
  Navhöjd65 m / 78 m
  Rotordiameter40 m / 82 m
  Total höjd85 m / 119 m
  Driftsatt1999, 2001 / 2009
  LederChristian Eriksson
 • Stormon

  Den 22 juni 2011 godkände Härnösands kommun bygglovsansökan för totalt sex vindkraftverk och den 1 november samma år vann bygglovet laga kraft.

  PlatsUtansjö, Härnösand
  Antal vindkraftverk5
  Effekt16 MW
  Årlig produktion54 GWh
  TeknikSiemens SWT-3.2-113
  Navhöjd92,5 m
  Rotordiameter113 m
  Total höjd150 m
  Driftsatt2016
  AnsvarigJonas Mårtensson

  BayWa r.e. kommer att etablera anläggningen under 2015. I ett första skede kommer fem av de sex vindkraftverken att uppföras.

  Leverantör av de fem vindkraftverken blir Siemens AB. Vindkraftverken har en märkeffekt om 3,2 MW, en rotordiameter om 113 m och en navhöjd om 92,5 meter. Samtliga vindkraftverk är utrustade med funktion för de-icing.

  Tekniskt samråd avhölls med Härnösands kommun 2015-02-05 och Startbesked meddelades 2015-04-02.

  Stenger & Ibsen Construction Sverige AB har utsetts till mark- och grundläggningsentreprenör. Arbetena i fält påbörjades under vecka 17 med skogsavverkning och terrassering av vägar. Entreprenaderna för Stormon genomfördes enligt plan och under sommaren 2015 färdigställdes fundament, vägar och kranplatser. Det interna elnätet samt elkabel- och fiberförläggning färdigställdes under hösten samma år. Vindkraftverken levererades till Stormon under slutet av december.

  Stormon vindbrukspark är driftsatt och vindkraftverken övertogs av BayWa r.e. från Siemens den 23 februari 2016.

  I juni 2015 beslutade Naturskyddsföreningen att märka Stormon vindbrukspark med Bra Miljöval.

  Vindmätning pågår på siten sedan februari 2011.

 • Tollarpabjär

  BayWa r.e. fungerade som kundens rådgivare under upphandlingsprocessen och har sedan 1 januari 2018 ansvar för den tekniska förvaltningen av vindbruksparken åt ägaren.

  PlatsArkelstorp, Kristianstad
  Antal Vindkraftverk1
  Effekt2,35 MW
  Årlig produktion7 GWh
  TeknikEnercon E92
  Navhöjd98 m
  Rotordiameter92 m
  Total höjd144 m
  Driftsatt2014
  AnsvarigJonas Mårtensson

  För att se våra tjänster till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till.

Tillbaka till toppen