Våra vindbruksprojekt under utveckling och anläggningar i drift


Projekt under utveckling

 • Plats: Bordsjö, Aneby
 • Status: Ansökan inlämnad
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. utreder på uppdrag av Bordsjö Fideikommiss AB möjligheterna att utveckla vindbruk på Bordsjö Fideikommiss AB:s markbestånd i Aneby kommun, Jönköpings län.

BayWa r.e. utreder på uppdrag av Bordsjö Fideikommiss AB möjligheterna till att utveckla vindbruk på Bordsjö Fideikommiss AB:s markbestånd i Aneby kommun, Jönköpings län. Projektet är fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede med informationsinhämtning och dialog för att utreda de övergripande förutsättningarna för vindbruk.

Under september månad 2013 hölls positiva dialogmöten med särskilt berörda närboende samt politiker i Aneby kommun för att delge varandra och inhämta information om förutsättningarna. Under december 2013 samt september 2016 har samråd med myndigheter avhållits.

Inventeringar avseende exempelvis påverkan på fåglar, fladdermöss, landskapsbild samt natur- och kulturvärden har även genomförts under 2013-2016.

Vindmätning pågår sedan juni 2013.

Ansökan

Mellan den 24 oktober och 29 november 2016 ägde samråd med allmänheten rum för Bordsjö vindbrukspark. Vi tackar för konstruktiva diskussioner och för inkomna yttranden som inkommit under samrådsperioden. Samrådsyttrandena har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Tillståndsansökan är upprättad och inlämnad till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötlands län.

Här kan ni läsa mer om Bordsjö

 

bordsjoe.jpg
 • Plats: Furuby, Växjö
 • Status: Lagakraftvunnet tillstånd. Ny tillståndsansökan inlämnad
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. planerar att uppföra en vindbruksanläggning på fastigheterna Furuby 8:15 m.fl. i Växjö kommun.

Projektområdet är beläget norr om riksväg 25 ca 3,5 kilometer öster om Furuby. 

Ett miljötillstånd för en vindbrukspark som omfattar 11 vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter erhölls av Länsstyrelsen i Kronobergs län 2011-11-11 och vann laga kraft 2013-01-24.

Sedan tillståndsansökan gjordes har teknikutvecklingen gått framåt och det finns idag vindkraftverk som har ett högre miljöutbyte i jämförelse med de som tidigare planerats. Den nya tekniken ger möjlighet att bygga högre verk med större rotorer, vilket normalt innebär färre vindkraftverk på motsvarande geografiska yta. Därför planeras idag för en reviderad parkutformning.

Under maj 2015 har en slutlig MKB upprättats och ansökan om miljötillstånd för 10 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 220 meter lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Det går bra att kontakta oss eller länsstyrelsen direkt för att ta del av ansökningshandlingarna.

Den 15 december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Växjö kommun att tillstyrka de 10 vindkraftverk som planeras för Furuby vindbrukspark. Därmed kan ärendet gå till beslut av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län.

Vindmätning on site pågår sedan januari 2009.

 

furuby.jpg

Downloads

 
 • Plats: Lyngsåsa, Alvesta
 • Status: Lagakraftvunnet tillstånd. Nytt tillstånd beviljat men överklagat
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. planerar att uppföra en vindbruksanläggning vilken omfattar fastigheterna Lyngsåsa 1:2, Sållareboda 1:2 och 1:3 1 i Alvesta kommun.

Projektområdet är beläget söder om riksväg 25 mellan Ryssby och Alvesta, inom ett riksintresseområde för vindbruk och tillika inom ett område som är prioriterat för vindbruk enligt Alvesta kommuns beslutade vindkraftsplan daterad 2010-11-23. Ett lagakraftvunnet tillstånd finns idag för 36 vindkraftverk mellan 1,8-2,5 MW vardera och en totalhöjd om max 150 meter. Denna anläggning beräknas kunna producera 190 000 MWh om året vilket motsvarar 38 000 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

Den 22 april 2014 beviljade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län BayWa r.e.s ansökan om villkorsändring, vilket innebär att det inte anges någon maximal rotordiameter i tillståndet längre.

Sedan den ursprungliga tillståndsansökan gjordes har teknikutvecklingen gått framåt och det finns idag vindkraftverk som har ett högre miljöutbyte i jämförelse med de som tidigare planerats. Den nya tekniken ger möjlighet att bygga högre verk med större rotorer, vilket normalt innebär färre vindkraftverk på motsvarande geografiska yta. Under januari-februari 2015 pågick samråd för en ny utformning av Lyngsåsa vindbrukspark och den 11 februari avhölls ett samrådsmöte på Hjortsbergagården i Hjortsberga.

Under maj 2015 har en slutlig MKB upprättats och ansökan om miljötillstånd för 22 alternativt 18 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 210 meter lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. En komplettering med uppdaterad landskapsanalys och med en riktad fiskgjuseinventering har skickats in till länsstyrelsen. Efter föreläggande från länsstyrelsen har ytterligare en komplettering skickats in i oktober 2015. Det går bra att kontakta oss eller länsstyrelsen direkt för att ta del av ansökningshandlingarna.

Den 29 september 2015 beslutade kommunfullmäktige i Alvesta kommun att tillstyrka de 22 vindkraftverk som planeras för Lyngsåsa vindbrukspark. Den 19 december 2016 fattade även miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län beslut om att bevilja tillstånd för anläggningen.

Läs mer om Engaholm här.

Vindmätning pågår sedan juni 2010.

 

lyngsasa.jpg

Downloads

 
 • Plats: Lönnstorp, Svalöv
 • Status: Lagakraftvunna tillstånd
 • Kontakt: Thomas Hörberg

BayWa r.e. planerar att på uppdrag av Vento Energi AB och Lönnvind AB uppföra en vindbruksanläggning på fastigheten Lönnstorp 2:1 i Svalövs kommun.

Projektområdet är beläget ca 3 km norr om Svalövs samhälle, väster om väg 106. Den planerade anläggningen är belägen på åkermarken mellan Lönnstorps gård och Källstorp och består av 4 vindkraftverk om 1,6-2,3 MW vardera, placerade på en rak linje. Denna linje är parallell med de tre vindkraftverken som utgör vindbruksanläggningen vid Halmstadgården.

Anläggningen beräknas kunna producera 24 000 MWh om året vilket motsvarar ca 4800 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

BayWa r.e. har den 6 juli 2012 skickat en bygglovsansökan samt miljöanmälan till Svalövs kommun respektive Söderåsens miljöförbund. Samtliga fyra vindkraftverk beviljades av Mark- och miljödomstolen 2015-02-05.

Den 15 april 2015 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att fastställa tidigare domslut av Mark- och miljödomstolen angående Lönnstorp vindbrukspark. Söderåsens miljöförbunds beslut att bevilja samtliga fyra vindkraftverk har därmed vunnit laga kraft, samtidigt som bygglovsärendet återförvisas till Svalövs kommun för fortsatt handläggning och beviljande av BayWa r.e.s bygglovsansökan. Den 13 augusti 2015 tog Svalövs kommun ett nytt beslut om att bevilja bygglovsansökan för samtliga fyra vindkraftverk. Beslutet överklagades men överklagandet avslogs av länsstyrelsen 2016-02-18, av Mark- och miljödomstolen 2016-11-03 och av Mark- och miljööverdomstolen 2016-12-22.

loennstorp.jpg

Downloads

 
 • Plats: Målajord, Växjö
 • Status: Tillstånd beviljat, under överprövning
 • Kontakt: Thomas Hörberg

BayWa r.e. planerar på uppdrag av Mångkraft AB att uppföra en vindbrukspark på fastigheten Målajord 6:1 i Växjö kommun.

Projektområdet är beläget ca 4 kilometer öster om Rottne och 4 kilometer sydväst om Braås. Den planerade anläggningen består av 3 vindkraftverk med totalhöjd om maximalt 210 meter. På platsen finns sedan 2004 ett befintligt vindkraftverk av modell Enercon E44.

Under 2014 har utredningar avseende fåglar, fladdermöss, naturvärden, kulturvärden och en landskapsanalys utförts. Med stöd av dessa utredningar upprättades en samråds-MKB och samråd har därefter avhållits med berörda myndigheter, närboende, verksamhetsutövare och föreningar under oktober-november 2014. Under januari 2015 har en slutlig MKB upprättats och ansökan om miljötillstånd lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Efter föreläggande av länsstyrelsen skickades en komplettering in den 25 juni 2015. Det går bra att kontakta oss eller länsstyrelsen direkt för att ta del av ansökningshandlingarna.

Den 20 oktober 2015 beslutade kommunfullmäktige i Växjö kommun att tillstyrka de 3 vindkraftverk som planeras för Målajord vindbrukspark.

Den 6 september 2016 beslutade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar att bevilja samtliga tre planerade vindkraftverk vid Målajord.

Vindmätning har skett on site under juni 2014-maj 2015.

 

malajord.jpg

Downloads

 
 • Plats: Nävlinge, Hässleholm
 • Status: Tillstånd avslaget, under överprövning
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. planerar att på uppdrag av Vento Energi AB och markägare uppföra en vindbrukspark på fastigheterna Nävlinge 1:1 m.fl. i Hässleholms kommun.

Projektområdet är beläget ca 7 kilometer söder om Hässleholm. Den planerade anläggningen består av 12 vindkraftverk med en generatoreffekt om 2-3 MW vardera och en totalhöjd om max 150 meter.

Samråd med särskilt berörda enligt miljöbalken hölls 2011-04-05. Vid samma tillfälle genomförde Hässleholms kommun ett detaljplanesamråd.

Under september 2012 ställdes detaljplanen för vindbruksparken ut av Hässleholms kommun. Under samma period genomförde BayWa r.e. ett nytt samråd med en omarbetad miljökonsekvensbeskrivning som underlag.

Tillståndsansökan för Nävlinge vindbrukspark har lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne län i september 2013. Detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 2014-09-29. Under samma sammanträde tillstyrkte kommunfullmäktige även anläggningen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Ursprunglig tillståndsansökan och detaljplan omfattade 20 vindkraftverk. I nuläget omfattar vindbruksparken 12 vindkraftverk, framförallt på grund av intressekonflikter med Försvarsmakten.

Den 31 augusti 2016 beslutade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne att avslå ansökan för samtliga tolv planerade vindkraftverk vid Nävlinge.

Vindmätning on site pågår sedan april 2008

 

naevlinge.jpg
 • Plats: Margreteholm, Mullsjö
 • Status: Lagakraftvunnet tillstånd
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. planerar att etablera en vindbrukspark om totalt 16 vindkraftverk vid Margreteholm i Mullsjö kommun. Länsstyrelsen i Östergötlands län beviljade tillstånd för vindbruksanläggningens 16 vindkraftverk den 6 maj 2013.

BayWa r.e. planerar att uppföra en vindbruksanläggning på fastigheterna Margreteholm 1:11 m.fl. i Mullsjö kommun. Projektområdet är beläget ca 2,7 kilometer väster om Mullsjö. Den planerade anläggningen består av 16 vindkraftverk med en generatoreffekt om max 3 MW vardera och en totalhöjd om max 150 meter. Anläggningen beräknas kunna producera 96 000 MWh om året vilket motsvarar 19 200 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. Samråd har hållits under maj och juni 2009 samt under augusti och september 2009. En natur- och fågelinventering har utförts inom området. Även en fladdermusinventering samt en arkeologisk utredning har genomförts. Ansökan om miljötillstånd ingavs till Länsstyrelsen i Jönköpings län i december 2009. 

Kommunfullmäktige i Mullsjö kommun beslutade den 27 september 2011 att tillstyrka tillstånd för den planerade vindbruksparken enligt 9 kap miljöbalken.

Samtliga tillstånd för vindbruksparken har erhållits.

Vindmätning pågår sedan april 2010.

Här kan ni läsa mer om Ryfors Bruk Nedre AB.

 

ryfors.jpg

Downloads

 
 • Plats: Sjönnebol, Säffle
 • Status: Lagakraftvunnet tillstånd
 • Kontakt: Thomas Hörberg

BayWa r.e. planerar att etablera en vindbrukspark om totalt 8 vindkraftverk vid Sjönnebol i Säffle kommun. Området har dels pekats ut av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk och dels  av Säffle kommun som lämpligt för vindbruk.

BayWa r.e. planerar att uppföra en vindbrukspark på fastigheterna Humledalen 1:1, Slättval 1:1, Södra Ny Kyrkby 1:6, Sjönnebol 1:4 samt Norra Örrud 1:3 i Säffle kommun. Den planerade vindbruksanläggningen ligger i Säffle kommun på halvön Värmlandsnäs. Projektområdet ligger på Värmlandsnäs östra del, ca 15 km från Säffle tätort på Sjönnebols gårds marker. Området är utpekat som lämpligt område för vindkraft i Säffle kommuns tillägg till översiktsplan med tema vindkraft. Området har också pekats ut som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Den planerade anläggningen består av 8 vindkraftverk med en generatoreffekt om max 3 MW vardera och en totalhöjd om max 150 meter. Anläggningen beräknas kunna producera minst 48 000 MWh om året vilket motsvarar 9 600 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

Samråd har hållits under december 2008. En natur- och fågelinventering har utförts inom området. Ansökan om miljötillstånd ingavs till Länsstyrelsen i Värmlands län den 25 januari 2010. Säffle kommun har tillstyrkt projektet.

Länsstyrelsen i Örebro beviljade tillstånd för den ursprungliga vindbruksanläggningens samtliga 10 vindkraftverk den 21 maj 2013. Den 7 maj ändrades Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt detta tillstånd till att endast omfatta 8 vindkraftverk. Tillståndet har vunnit laga kraft.

Vindmätning pågår sedan juni 2011.

 

sjoennebol.jpg

Downloads

 
 • Plats: Värsjön, Örkelljunga / Hässleholm
 • Status: Under utveckling
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. planerar tillsammans med markägarna att uppföra en vindbruksanläggning i Örkelljunga  kommun. Området ligger sydöst om Skånes Fagerhult öster om E4:an, norr om sjön Värsjön. På fastigheterna bedrivs idag skogsbruk.

Örkelljunga kommun har i tematiskt tillägg till Översiktsplanen ÖP 07 med tema vindkraft av 2011-03-29, pekat ut aktuellt område som delvis lämpligt och som delvis värt att utreda. Projektområdet gränsar till ett av de områden som Hässleholms kommun utpekar som lämpliga för vindkraft.

Vindmätning pågår på siten sedan september 2009.

 

skanes vaersjoe.jpg
 • Plats: Väster om Skillingaryd och Vaggeryd
 • Status: Under utveckling
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. och Havgul clean energy AS planerar gemensamt att etablera en modern och högpresterande vindbrukanläggning väster om Skillingaryd och Vaggeryd – Vaggeryds Vindbrukspark. Tillsammans med berörda markägare vill vi skapa värde med vind i ett gemensamt projekt, till nytta för både miljön och bygden.

Vaggeryds Vindbrukspark är ett unikt vindbruksprojekt som från grunden startats av markägarna i den lokala bygden. För närvarande drivs projektet gemensamt av BayWa r.e. och Havgul clean energy AS. BayWa r.e. har huvudansvaret for projektutveckling och kommunikation, medan Havgul ansvarar för extern finansiering efter det att tillstånd erhållits. Det har även upprättats en arbetsgrupp av lokala markägare som är delaktiga i utvecklingsarbetet och utgör en lokal dialogpart.

Här kan ni läsa mer om Havgul clean energy AS

Dialogmöte 2013-10-21

Den 21 oktober bjöd BayWa r.e. tillsammans med Havgul clean energy AS och markägarna in till ett Dialogmöte om Vaggeryds Vindbrukspark. Intresset var stort och det kom närmare 100 personer för att diskutera och få veta mer om ambitionerna och förutsättningarna. Upplägget för mötet var diskussion vid olika stationer blandat med presentationer av övergripande förutsättningar och ambitioner från vår och engagerade markägares sida. Vi är mycket nöjda med mötet och hade flera intressanta diskussioner med våra besökare. Vi tackar därför för det intresse som både närboende, kommunrepresentanter och övriga visar projektet.

 

Samråd

Samråd pågick för Vaggeryds vindbrukspark från den 21 mars till den 1 maj 2016. Under denna period gavs möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på projektet och det samrådsunderlag som tagits fram. Vi har även bjudit in till ett informationsmöte i Vaggeryd den 5 april. Vi tackar för de konstruktiva yttranden som skickats till oss och kommer bemöta dem i vår samrådsredogörelse.

Det går även fortsättningsvis bra att kontakta oss via telefonnummer 040-694 19 60 eller e-postadress scandinavia@baywa-re.com för att få mer information om projektet.

vaggeryd.jpg
 • Plats: Växjö och Uppvidinge
 • Status: Tillstånd erhållet, under överprövning. Nytt tillstånd under utveckling
 • Kontakt: Rickard Olsen

BayWa r.e. planerar att uppföra en vindbrukspark på ett antal skogsfastigheter belägna i Växjö samt Uppvidinge kommuner.

Området ligger nästan helt inom ett riksintresseområde för vindbruk beläget ca 1,5 km väster om Marhult, 6 kilometer nordväst om Lenhovda och 30 km nordost om Växjö. Vindbruksparken omfattar 11 vindkraftverk med en generatoreffekt om 2-3,5 MW vardera. Vindmätningar pågår sedan november 2008 och dessa visar på goda vindresurser.

Samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun och Uppvidinge kommun den 13 oktober 2010 och synpunkter från försvarsmakten, luftfartsverket, telecom-operatörer m.fl. har samlats in. Ett samrådsmöte med allmänheten hölls den 15 juni 2011. Kompletterande samråd har därefter genomförts under juli månad 2011 och under november månad 2011.

Ansökan om miljötillstånd har gjorts till Länsstyrelsen i Kronobergs län under januari 2012. Handläggningen av ärendet övertogs därefter av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Huvudalternativet i ansökan gäller en vindbrukspark med högst 11 vindkraftverk och med en totalhöjd om högst 190 meter per vindkraftverk, i andra hand för ett alternativ där totalhöjden reducerats till 150 meter för de 3 vindkraftverk som ligger i Uppvidinge kommun, samt i tredje hand för ett alternativ med maximal totalhöjd om 150 meter för alla de 11 vindkraftverken. Samtliga alternativ avser samma placering av de 11 vindkraftverken.

Samtliga 11 vindkraftverk har tillstyrkts av Växjö respektive Uppvidinge kommun. Den 26 juni beviljade Länsstyrelsen i Kalmar län 9 av de 11 planerade vindkraftverken i huvudalternativet. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Vindmätning pågår sedan oktober 2008.

Samråd för en reviderad parkutformning

Parallellt med ovanstående prövning utreder BayWa r.e. en alternativ projektering med fler högre verk, med en totalhöjd på upp till 250m. Anledningen till denna projektering är att den kan leda till ett bättre miljöutbyte i området.

Mellan den 9 november och 7 december 2016 ägde samråd med allmänheten rum för Åshult vindbrukspark. Vi tackar för konstruktiva diskussioner och för inkomna yttranden som inkommit under samrådsperioden. Samrådsyttrandena kommer nu att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse som upprättas inför en kommande tillståndsansökan.

Inventeringar avseende exempelvis påverkan på fåglar, fladdermöss, landskapsbild samt natur- och kulturvärden har genomförts under tidigare år och uppdateringar och fördjupningar av de viktigaste inventeringarna har skett för fåglar och arkeologi.

ashult.jpg

Anläggningar i drift

 • Plats: Karsholm, Kristianstad
 • Antal vindkraftverk: 5
 • Effekt: 10,25 MW
 • Årlig produktion: 28 GWh
 • Teknik: REpower MM92
 • Navhöjd: 80 m
 • Rotordiameter: 92 m
 • Total höjd: 126 m
 • Driftsatt: 2012
 • Ansvarig: Christian Eriksson

BayWa r.e. driftsatte på uppdrag av Karsholms Vindkraft AB under november 2012 Karsholm vindbrukspark på fastigheten Karsholm 1:4 i Kristianstads kommun. BayWa r.e. har även ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

Vindbruksparken är belägen ca 1 mil norr om Kristianstad och består  av 5 vindkraftverk av typen MM92 från tyska turbintillverkaren Senvion (tidigare REpower). Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,05 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 10,25 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 28 000 MWh om året vilket motsvarar 5 600 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. De fem vindkraftverken har följande namn:

Vindkraftverk 1: Elektra

Vindkraftverk 2: Dunder

Vindkraftverk 3: Elvis

Vindkraftverk 4: Görel

Vindkraftverk 5: Blixten

BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Karsholm vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar.

Här kan ni läsa mer om Karsholms Gods

Beslut om vindbruksverksamhet utan anmärkning

Tillsynsmyndigheten Kristianstads kommun har beslutat att Karsholms Vindkraft AB driver vindbruksverksamheten vid Karsholms Vindbrukspark utan anmärkning och innehåller villkor om ljudpåverkan med god marginal.

Efter det att klagomål inkommit från boende i området runt Karsholms Vindbrukspark beslutade Kristianstads kommun såsom varande tillsynsmyndighet om ett föreläggande avseende en bullerutredning. Ljudmätningar genomfördes därefter av en ackrediterad och oberoende konsult på uppdrag av verksamhetsutövaren. Ljudmätningarna slutfördes under oktober 2013 och därefter inlämnades en rapport avseende de aktuella mätningarna och resultatet från dessa till tillsynsmyndigheten. I början av januari 2014 genomfördes ett informationsmöte för att ge de boende runt vindbruksparken en genomgång av aktuell rapport samt möjlighet att ställa frågor avseende denna. Kort därefter mottogs myndighetens beslut angående uppfyllande av föreläggandet. I beslutet konstateras att verksamhetsutövaren Karsholms Vindkraft AB har uppfyllt de krav på ljudutredning som ställdes i föreläggandet och att man i framtagen rapport visat att vindbruksanläggningen innehåller riktvärdet 40 dB(A) för samtliga närliggande fastigheter med minst 2 decibels marginal.

karsholm.jpg
karsholm-288x208.jpg

Downloads

 
 • Plats: Klågerup, Svedala
 • Antal vindkraftverk: 3
 • Effekt: 6,15 MW
 • Årlig produktion: 17 GWh
 • Teknik: REpower MM92
 • Navhöjd: 80 m
 • Rotordiameter: 92 m
 • Total höjd: 126 m
 • Driftsatt: 2011
 • Ansvarig: Christian Eriksson

BayWa r.e. driftsatte under oktober 2011 Klågerup vindbrukspark på fastigheten Klågerup 1:3 i Svedala kommun. BayWa r.e. har ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

Vindbruksparken är belägen öster om riksväg 108 norr om Klågerups gård, inom ett område utpekat som prioriterat för vindbruk i Svedala kommuns tematiska översiktsplan för vindkraft. Vindbruksparken består av 3 vindkraftverk av typen MM92 från tyska REpower och har en märkeffekt på totalt 6,15 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 17 000 MWh om året vilket motsvarar 3400 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Klågerup vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar.

 

klagerup.jpg
Klagerup-288x208.JPG

Downloads

 
 • Plats: Milletorp, Vetlanda
 • Antal vindkraftverk: 11
 • Effekt: 25,3 MW
 • Årling produktion: 66 GWh
 • Teknik: Siemens SWT-2.3-101
 • Navhöjd: 99 m
 • Rotordiameter: 101 m
 • Total höjd: 150 m
 • Driftsatt: 2012
 • Ansvarig: Christian Eriksson

BayWa r.e. driftsatte på uppdrag av Vrångens Kraft AB under oktober 2012 Milletorp vindbrukspark på fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11 i Vetlanda kommun. BayWa r.e. har ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

Vindbruksparken är belägen ca 2,5 kilometer öster om Lindshammar och består av 11 vindkraftverk av typen Siemens SWT-2,3-101.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,3 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 25,3 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 66 000 MWh om året vilket motsvarar 13 200 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Milletorp vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av av sidan med tjänstebeskrivningar.

milletorp.jpg
Milletorp-288x208.JPG

Downloads

 
 • Plats: Målajord, Växjö
 • Antal vindkraftverk: 1
 • Effekt: 600 kW
 • Årling produktion: 1 GWh
 • Teknik: Enercon E44
 • Navhöjd: 65 m
 • Rotordiameter: 44 m
 • Total höjd: 87 m
 • Driftsatt: 2004
 • Ansvarig: Christian Eriksson

BayWa r.e. är ombud för verksamhetsutövaren av vindkraftverket på fastigheten Målajord 6:1 i Växjö kommun och fungerar som företrädare i vissa förvaltnings- och driftåtaganden.

För att se våra tjänster kopplade till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till sidan med tjänstebeskrivningar.

Mer information om verksamhetsutövaren PeBo Naturbruk finns här.

 

malajord.jpg
Malajord-288x208.JPG

Downloads

 
 • Plats: Petersborg, Uppvidinge
 • Antal vindkraftverk: 2
 • Effekt: 1.6 MW
 • Årling produktion: -
 • Teknik: Enercon E-53
 • Navhöjd: 73 m
 • Rotordiameter: 53 m
 • Total höjd: 99,5 m
 • Driftsatt: 2009
 • Ansvarig: Christian Eriksson

BayWa r.e. är ombud för verksamhetsutövaren av de två vindkraftverken Petersborg 1 och Petersborg 2 i Uppvidinge kommun. Detta innebär att vi företräder verksamhetsutövaren i vissa frågor vad gäller Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift. BayWa r.e. håller bland annat i kontakten med tillsynsmyndigheten och handlägger den årliga rapporteringen av verksamheten. BayWa r.e. har vid tillfälle även haft uppföljningsmöte med serviceleverantören av genomförd service för att säkerställa en säker och kontinuerlig drift av anläggningen.

För att se våra tjänster kopplade till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till sidan med tjänstebeskrivningar.

 

petersborg.jpg
petersborg-288x208.jpg
 • Plats: Skarhult, Eslöv
 • Antal vindkraftverk: 4 (Sektion 1) / 4 (Sektion 2)
 • Effekt: 10,4 MW
 • Arling produktion: 26 GWh
 • Teknik: Enercon E40 / Enercon E28
 • Navhöjd: 65 m / 78 m
 • Rotordiameter: 40 m / 82 m
 • Total höjd: 85 m / 119 m
 • Driftsatt: 1999, 2001 / 2009
 • Ansvarig: Christian Eriksson

BayWa r.e. representerar verksamhetsutövaren av de åtta vindkraftverken på Skarhult 13:10 och 13:36 i Eslövs kommun, vilket innebär att vi bistår med expertis och hanterar vissa ärenden i den löpande verksamheten.

skarhult.jpg
Skarhult-288x208.JPG
 • Plats: Utansjö, Härnösand
 • Antal vindkraftverk: 5
 • Effekt: 16 MW
 • Årlig produktion: 54 GWh
 • Teknik: Siemens SWT-3.2-113
 • Navhöjd: 92,5 m
 • Rotordiameter: 113 m
 • Total höjd: 150 m
 • Driftsatt: 2016
 • Ansvarig: Christian Eriksson

Den 22 juni 2011 godkände Härnösands kommun bygglovsansökan för totalt sex vindkraftverk och den 1 november samma år vann bygglovet laga kraft. BayWa r.e. kommer att etablera anläggningen under 2015. I ett första skede kommer fem av de sex vindkraftverken att uppföras.

Leverantör av de fem vindkraftverken blir Siemens AB. Vindkraftverken har en märkeffekt om 3,2 MW, en rotordiameter om 113 m och en navhöjd om 92,5 meter. Samtliga vindkraftverk är utrustade med funktion för de-icing.

Tekniskt samråd avhölls med Härnösands kommun 2015-02-05 och Startbesked meddelades 2015-04-02.

Stenger & Ibsen Construction Sverige AB har utsetts till mark- och grundläggningsentreprenör. Arbetena i fält påbörjades under vecka 17 med skogsavverkning och terrassering av vägar. Entreprenaderna för Stormon genomfördes enligt plan och under sommaren 2015 färdigställdes fundament, vägar och kranplatser. Det interna elnätet samt elkabel- och fiberförläggning färdigställdes under hösten samma år. Vindkraftverken levererades till Stormon under slutet av december.

Stormon vindbrukspark är driftsatt och vindkraftverken övertogs av BayWa r.e. från Siemens den 23 februari 2016.

I juni 2015 beslutade Naturskyddsföreningen att märka Stormon vindbrukspark med Bra Miljöval.

Vindmätning pågår på siten sedan februari 2011.

stormon.jpg
Plant Stormon.jpg

Downloads