Vores vindenergiprojekter under udvikling og anlæg i drift


Projekter under udvikling

 • Beliggenhed: Bordsjö, Aneby
 • Status: Ansøgning om tilladelse indsendt
 • Projektleder: Rickard Olsen

Bordsjö Fideikommiss og BayWa r.e. har indgået en aftale om i samarbejde at undersøge muligheden for at etablere vindenergi på Bordsjö Fideikommiss AB’s jordbesiddelser i Aneby kommune, Jönköping amt.

Sammen var vi i september måned vært for positive dialogmøder med specielt bekymrede lokale beboere og politikere i Aneby kommune. Projektet er stadig i den tidlige udviklingsfase og der er, som det ser ud i dag, ingen forslag om anbringelse af vindturbiner.

I september 2013 afholdt vi positive dialog-møder med bekymrede lokale beboere og politikere i Aneby Kommune for at informere dem om vores ambitioner og få oplysninger om forholdene. I løbet af december 2013 og september 2016 er konsultationer med myndighederne  gennemført.

Undersøgelser vedrørende indvirkningen på fugle, flagermus, landskab og naturlige og kulturelle værdier har også gennemført i løbet af 2013-2016.

Vindmålingerne har været i gang siden juni 2013.

Ansøgning

Mellem den 24 oktober og 29. november, 2016 afholdtes det offentlige høring for Bordsjö vindkraft park. Vi takker dig for de konstruktive drøftelser og modtagne meningstilkendegivelser i høringsperioden.Høring Udtalelserne er blevet samlet og imødegås i en høring rapport. Ansøgning er udarbejdet og forelagt for Miljø delegation på Länsstyrelsen i Östergötland.

 

 • Beliggenhed: Furuby, Växjö
 • Status: Eksisterende tilladelse i retskraft. Indgivet ny ansøgning om tilladelse.
 • Projektleder: Rickard Olsen

BayWa r.e. planlægger at konstruere et vindmølleanlæg på Furuby 8:15 ejendommen i Växjö kommune.

Projektområdet ligger nord for den regionale hovedvej 25, ca. 3,5 km øst for Furuby. En miljøtilladelse for 11 turbiner med en højde på 150 meter blev modtaget den 11-11-2011 fra Länsstyrelsen i Kronobergs amt. Tilladelserne har været i kraft siden den 24. januar 2013.

Siden den oprindelige ansøgning om tilladelse blev afsendt, er teknologiudviklingen gået frem, og der findes i dag vindmøller, der har større miljøfordele sammenlignet med dem, der tidligere blev planlagt. Den nye teknologi gør det muligt at opnå højere effektivitet med større rotorer, hvilket som regel betyder færre turbiner i det tilsvarende geografiske område.

I maj 2015 blev en ny EIA planlagt og en ansøgning om en miljøtilladelse omfattende 10 vindmøller med en samlet højde på maksimum 220 meter indsendt til Länsstyrelsen i Kalmar amt. Du er velkommen til at kontakte os eller amtet for at få nogle af ansøgningsdokumenterne.

Den 15 december 2015 godkendte byrådet i Växjö kommune de 10 vindmøller, der er planlagt for Furuby vindkraftpark.

Vindmålingen har været i gang siden januar 2009.

 

Downloads

 
 • Beliggenhed: Lyngsåsa, Alvesta
 • Status: Eksisterende tilladelse i retskraft. Ny tilladelse givet, appel
 • Projektleder: Rickard Olsen

BayWa r.e. planlægger at konstruere en vindmøllepark, der i øjeblikket omfatter ejendommene Lyngsåsa 1:2, Sållareboda 1:2 og Sällareboda 1:3 i Alvesta Kommune.

Projektområdet ligger syd for den regionale hovedvej 25 mellem Ryssby og Alvesta. Området er blevet specielt udpeget som et område med national vindenergiinteresse og omfatter i stort omfang også et område, der i Alvesta kommunes vindenergiplan er prioriteret for etablering af vindenergi.

Alle tilladelser er opnået til en vindmøllepark bestående af 36 turbiner med en højde på 150 meter. Den 22. april 2014 imødekom Kalmar kommunebestyrelse vores ansøgning om betingelsesændringer, hvilket betyder, at rotorens diameter nu er ubegrænset.

Siden den oprindelige ansøgning om tilladelse blev afsendt, er teknologiudviklingen gået frem, og der findes i dag vindmøller, der har større miljøfordele sammenlignet med dem, der tidligere blev planlagt. Den nye teknologi gør det muligt at opnå højere effektivitet med større rotorer, hvilket som regel betyder færre turbiner i det tilsvarende geografiske område.

I maj 2015 blev der udarbejdet en endelig EIA og en ansøgning om miljøtilladelse for 22 eller alternativt 18 vindmøller med en samlet højde på maksimum 210 meter indsendt til Länsstyrelsen i Kalmar amt. Ekstra tillæg er blevet indleveret. Du er velkommen til at kontakte os eller amtet for at få nogle af ansøgningsdokumenterne.

Den 29 september 2015 godkendte byrådet i Alvesta kommune de 22 vindmøller, der er planlagt for Lyngsåsa vindkraftpark. Den 19 december 2016 godkendte også Länsstyrelsen i Kalmar County en tilladelse.

Læs mere om Engaholm her.

Vindmålingerne har været i gang siden juni 2010.

 

Downloads

 
 • Beliggendhed: Lönnstorp, Svalöv
 • Status: Tilladelse i retskraft
 • Projektleder: Thomas Hörberg

Tilladelse bevilget, under appel BayWa r.e. planlægger på jordejernes og Vento Energi AB’s vegne at konstruere en vindmøllepark på ejendommen Lönnstorp 2:1 i Svalöv kommune.

Projektområdet ligger ca. 3 km nord for Svalöv samfundet og vest for landevej 106. Den planlagte vindmøllepark består af fire vindturbiner med en installeret kapacitet på op til 2,5 MW hver.

En ansøgning om vindmølleanlægget blev indsendt til Svalöv kommune i sommeren 2012. Alle fire vindmøller blev godkendt af land- og miljødomstolen 05-02-2015, og denne kendelse blev stadfæstet af Højesteretsdomstolen for land og miljø 15-04-2015. Byggetilladelsen blev godkendt af Svalöv kommune 13-08-2015 men er blevet appelleret. Appellen blev afvist af land- og miljødomstolen.

 

Downloads

 
 • Beliggenhed: Målajord, Växjö
 • Status: Tilladelse i retskraft.
 • Projektleder: Rickard Olsen

For updated information, please visit the English version  of this page.

På Mångkraft AB’s vegne planlægger BayWa r.e. at bygge et vindmølleanlæg på ejendommen Målajord 6:1 i Växjö Kommune.

Projektområdet ligger ca. 4 km øst for Rottne og 4 km sydvest for Braås. Det planlagde vindmølleanlæg består af 3 turbiner, hver med en samlet højde på maks. 210 meter. Der har allerede været en eksisterende Enercon E44 vindmølle på stedet siden 2004. 

Der er blevet foretaget undersøgelser mht. fugle, flagermus, biodiversitet, historiske efterladenskaber etc. Der blev afholdt konsultationer med myndigheder, lokale beboere, andre foretagender og sammenslutninger i oktober-november 2014. En ansøgning om tilladelse blev indsendt til myndighederne i januar 2015. Et tillæg til ansøgningen blev indsendt i juni 2015.

Den 20 oktober 2015 godkendte byrådet i Växjö kommune de 3 vindmøller, der er planlagt for Målajord vindkraftpark.

Den 6. september 2016 besluttede Miljø Undersøgelse Kommissionen i Kalmar bestyrelsen at give alle tre planlagte vindmøller.

Der er blevet foretaget vindmålinger fra juni 2014 - maj 2015.

 

 

Downloads

 
 • Beliggenhed: Margreteholm, Mullsjö
 • Status: Tilladelse i retskraft
 • Projektleder: Ylva Teleman

 

Mellem den 20. november og 15. december, 2017 afholdtes det offentlige høring for Ryfors vindkraft park. Vi takker dig for de konstruktive drøftelser og modtagne meningstilkendegivelser i høringsperioden. Hørings udtalelser vil nu blive udarbejdet og behandlet i en høringsrapport som forberedelse på en fremtidig ansøgning.

For updated information regarding Ryfors wind farm please visit the English version of the website.

BayWa r.e. planlægger at etablere en vindmøllepark bestående af i alt 16 vindturbinegeneratorer ved Margreteholm i Mullsjö kommune. Östergötland amtsstyrelse bevilgede de nødvendige tilladelser for alle 16 turbinegeneratorer den 6. maj 2013.

BayWa r.e. planlægger at konstruere en vindmøllepark på ejendommen Margreteholm 1:11 i Mullsjö kommune. Projektområdet ligger 2,7 km vest for Mullsjö. Det er planlagt at konstruere seksten vindmøller, hver enkelt med en maksimal udgangseffekt på 3 MW og en samlet højde på 150 meter. Vindmølleparken forventes at producere 96.000 MWh om året, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i 19.200 hjem.

Der er blevet afholdt konsultationer med omkringboende beboere i august og september 2009. Der er blevet lavet fortegnelser over fugle og naturelementer i området. Der er også udarbejdet en fortegnelser over flagermus og udført en arkæologisk undersøgelse. En ansøgning om miljøtilladelse blev indsendt til Länsstyrelsen i Jönköping i december 2009.

Mullsjö kommune besluttede i september 2011 at godkende tilladelsen for det planlagde vindmølleanlæg i henhold til kapitel 9 i den svenske miljølovgivning.

Alle tilladelser til vindmølleparken er opnået.

Vindmålingerne har været i gang siden april 2009.

 

 • Beliggenhed: Sjönnebol, Säffle
 • Status: Tilladelse i retskraft
 • Projektleder: Thomas Hörberg

BayWa r.e. planlægger at etablere en vindmøllepark bestående af i alt 8 vindturbinegeneratorer i nærheden af Sjönnebol i Säffle kommune.Området anses for at udgøre en national interesse for vindenergi, og kommunen har også erklæret det egnet til vindenergiproduktion.

BayWa r.e. og jordejerne planlægger at konstruere en vindmøllepark, som p.t. omfatter ejendommene Humledalen 1:1, Slättval 1:1, Södra Ny Kyrkby 1:6, Sjönnebol 1:4 og Norra Örrud 1:3 i Säffle kommune. Projektområdet ligger i Säffle kommune på Värmlandsnäs halvøen.  Området er specielt blevet udpeget som et område af national vindenergiinteresse af det svenske Energiagentur. Säffle Kommune har i dets omfattende plan, der omfatter vindenergi, udpeget området som specielt egnet til vindenergi. Det er planlagt at opføre otte vindmøller, hver enkelt med en maksimal effekt på 3 MW og en samlet højde på 150 meter. Vindmølleparken forventes at producere 48.000 MWh om året, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i 9.600 hjem.

Der blev afholdt konsultationer med de omkringboende beboere i december 2008. Der er udarbejdet fortegnelser over fugle og naturelementer. En ansøgning om miljøtilladelse blev indsendt til Länsstyrelsen i Värmlands i januar 2010. Säffle kommune har godkendt projektet.

Örebro amtsstyrelse bevilgede den påkrævede tilladelse for vindmølleparken den 21. maj 2013. Tilladelserne er i kraft.

 

Downloads

 
 • Beliggenhed: Värsjön, Örkelljunga / Hässleholm
 • Status: Under udvikling
 • Projektleder: Rickard Olsen

BayWa r.e. planlægger at konstruere et vindmølleanlæg i Örkelljunga og Hässleholm kommune. Projektområdet ligger øst for hovedvej E4 nord for Värsjön sø. En stor del af projektet er planlagt for Örkelljunga kommune, men nogle dele går ind i Hässleholm kommune. Området anvendes pt. til skovbrug.

Örkelljunga kommune har identificeret området som egnet i deres vindenergiplan, der blev vedtaget den 9. marts 2011. Hässleholm kommune godkendte en tilføjelse til deres vindenergiplan i 2009. Projektområdet grænser op til områder, som Hässleholm kommune har udpeget som egnet til vindenergi.

Vindmålingerne har været i gang siden september 2009.

 

 • Beliggenhed: West of Skillingaryd and Vaggeryd
 • Status: Under udvikling
 • Projektleder: Rickad Olsen

BayWa r.e. og Havgul clean energy AS planlægger sammen at etablere et moderne, højpræstations vindmølleanlæg vest for Skillingaryd og Vaggeryd - Vaggeryd vindmøllepark. Vi ønsker at skabe værdi med vind sammen med de implicerede jordejere til fordel for både miljøet og landskabet.

Vaggeryds vindmøllepark er et unikt vindmølleprojekt, der oprindelig blev startet af jordejerne i det lokale distrikt. Projektet er p.t. under fælles udvikling af BayWa r.e. og Havgul clean energy AS. BayWa r.e. er primært ansvarlig for projektudvikling og kommunikation, mens Havgul er ansvarlig for den eksterne finansiering. BayWa r.e. har også etableret en arbejdsgruppe af lokale jordejere, der er involveret i udviklingen og repræsenterer en lokal part i dialogen

 

Høringer

Høring for Vaggeryds Vindbrukspark varede fra den 21. marts til 1. maj 2016. I denne periode fick mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger og debatoplæg til projektet. Vi har også inviteret til et informationsmøde i Vaggeryd den 5. april. Vi takker for de konstruktive indlæg, der er sendt til os, og vil reagere på dem i vores konsultation rapport.

Du kan fortsætte med at kontakte os på telefon 040-694 19 60 eller via e-mail scandinavia@baywa-re.com for at få mere information om projektet.

 

 • Beliggenhed: Växjö and Uppvidinge
 • Status: Tilladelse givet, appel. Ny tilladelse under udvikling
 • Projektleder: Rickard Olsen

For updated information regarding Åshult wind farm please visit the English version of the website.

 

BayWa r.e. planlægger at konstruere et vindmølleanlæg på en række skovejendomme i Växjö og Uppvidinge kommune. Projektområdet ligger 4,5 km nordvest for Lenhovda.

Det er planlagt at opføre elleve vindmøller, hver med en maksimal effekt på 2-3,5 MW. Vindmølleanlægget forventes at producere 66.000 til 86.000 MWh om året, afhængigt af turbinernes højde.

Ansøgningen om en miljøtilladelse er blevet indsendt i januar 2012 og omfatter tre alternativer:

1. Hovedalternativet er en ansøgning om en vindmøllepark med 11 vindmøller med en samlet højde på op til 190 meter pr. vindmølle,

2. Et alternativ, hvor den samlede højde er reduceret til 150 meter for de tre vindmølleparker, der er placeret i Uppvidinge kommune

3. Et alternativ med en maksimal samlet højde på 150 meter for hver af de 11 vindmøller.

Alle 11 vindmøller er blevet godkendt af Uppvidinge og Växjö kommune. Den 26. juni 2015 godkendte Länsstyrelsen i Kalmar 9 af de 11 planlagte vindmøller i Alternativ 1. Beslutningen er blevet appelleret og indbragt for Mark- och miljödomstolen.

Vindmålingerne har været i gang siden 2008.

Høring om en revideret park design

Mellem den 9. november og 7. december, 2016 afholdtes det offentlige høring for Åshult vindkraft park. Vi takker dig for de konstruktive drøftelser og modtagne meningstilkendegivelser i høringsperioden. Hørings udtalelser vil nu blive udarbejdet og behandlet i en høringsrapport som forberedelse på en fremtidig ansøgning.

 

 

Anlæg i drift

 • Beliggenhed: Karsholm, Kristianstad
 • Antal turbiner: 5
 • Produktion: 10,25 MW
 • Årlig produktion: 28 GWh
 • Teknologi: REpower MM92
 • Navhøjde: 80 m
 • Rotordiameter: 92 m
 • Samlet højde: 126 m
 • Idriftsat: 2012
 • Leder: Christian Eriksson

BayWa r.e. satte Karsholm vindmøllepark i drift på vegne af Karsholms Vindkraft AB i november 2012 på ejendommen Karsholm 1:4 i Kristianstad kommune. Vi har også haft ansvaret for design, udvikling, indkøb, styring, byggestyring og salg af Karsholm. Vindmølleparken ligger omkring 10 kilometer nord for Kristianstad.

Vindmølleparken består af fem vindturbiner af MM92-typen fra den tyske turbineproducent REpower og har en nominel ydelse på 10,25 MW i alt. Anlægget forventes at producere 28.000 MWh om året, hvilket svarer til det samlede årlige el-forbrug i 5.600 boliger.

BayWa r.e.er ansvarlig for den tekniske og finansielle forvaltning, samt af driften af Karsholm vindmøllepark.

Beslutning om vindenergidrift uden nogen bemærkninger

Kristianstad kommune har besluttet, at Karsholms Vindkraft AB kan drive vindmølleanlægget Karsholms Vindbrukspark uden bemærkninger og overholde betingelserne for støjpåvirkning med en tilfredsstillende margen.

Efter modtagelse af klager fra beboere i området omkring vindmølleparken besluttede Kristianstad kommune at udstede et påbud om en støjundersøgelse. Der er siden blevet udført lydmålinger af en akkrediteret og uafhængig konsulent på operatørens vegne. Støjmålingerne blev fuldført i oktober 2013 og konsulenten indsendte efterfølgende en rapport om målingerne og resultaterne til kommunen. Det er nu blevet afklaret, at operatøren, Karsholms Vindkraft AB, imødekommer kravene om 40 dB(A) for alle tilstødende ejendomme med en minimum margen på 2 dB(A).

 

karsholm-288x208.jpg

Downloads

 
 • Beliggenhed: Klågerup, Svedala
 • Antal turbiner: 3
 • Produktion: 6,15 MW
 • Årlig produktion: 17 GWh
 • Teknologi: REpower MM92
 • Navhøjde: 80 m
 • Rotordiameter: 92 m
 • Samlet højde 126 m
 • Idriftsat: 2011
 • Leder: Christian Eriksson

BayWa r.e. idriftsatte Klågerup vindmøllepark på vegne af Klågerup Kraft AB i oktober 2011 på ejendommen Klågerup 1:3 i Svedala kommune.  Vi har også været ansvarlige for design, udvikling, indkøb, styring, finansiering, styring af byggeprojektet og salg af Klågerup. Vindmølleparken ligger øst for hovedvej 108 nord for Klågerup inden for et område, der er prioriteret til vindenergi ifølge Svedala kommunes tematiske plan for vindenergi.

Vindmølleparken består af tre vindturbiner af MM92-typen fra den tyske turbineproducent REpower og har en normeret ydelse på 6,15 MW i alt. Anlægget forventes at producere 17.000 MWh om året, hvilket svarer til det samlede årlige el-forbrug i 3.400 boliger.

BayWa r.e.er ansvarlig for den tekniske og finansielle styring, samt af driften af Klågerup vindmøllepark.

 

Klagerup-288x208.JPG

Downloads

 
 • Beliggendhed: Milletorp, Vetlanda
 • Antal turbiner: 11
 • Produktion: 25,3 MW
 • Årlig produktion: 66 GWh
 • Teknologi: Siemens SWT-2.3-101
 • Navhøjde: 99 m
 • Rotordiameter: 101 m
 • Samlet højde: 150 m
 • Idriftsat: 2012
 • Leder: Christian Eriksson

BayWa r.e. idriftsatte Milletorp vindmøllepark på vegne af Vrångens Kraft AB i oktober 2012 på ejendommene Milletorp 1:9 og Herrstenstorp 1:11 i Vetlanda kommune. Vi har også været ansvarlige for design, udvikling, indkøb, administration, finansiering, styring af byggeprojektet og salg af Milletorp. Vindmølleparken ligger omkring 2,5 kilometer øst for Lindshammar.

Vindmølleparken består af elleve vindmøller af typen Siemens SWT-2.3-101 og med en samlet normeret ydelse på 25,3 MW. Anlægget forventes at producere 66.000 MWh om året, hvilket svarer til det samlede årlige el-forbrug i 13.200 beboelseshuse.

BayWa r.e. er ansvarlig for den tekniske og finansielle styring, samt af driften af Milletorp vindmøllepark.

 

Milletorp-288x208.JPG

Downloads

 
 • Beliggenhed: Målajord, Växjö
 • Antal turbiner: 1
 • Produktion: 600 kW
 • Årlig produktion: 1 GWh
 • Teknologi: Enercon E44
 • Navhøjde: 65 m
 • Rotordiameter: 44 m
 • Samlet højde: 87 m
 • Idriftsat: 2004
 • Leder: Christian Eriksson

BayWa r.e. repræsenterer den ledende operatør af vindmølleanlægget ved Målajord 6:11 i Växjö kommune, hvilket betyder, at vi håndterer bestemte styrings- og driftsaktiviteter.

 

Malajord-288x208.JPG

Downloads

 
 • Beliggenhed: Petersborg, Uppvidinge
 • Antal turbiner: 2
 • Produktion: 1.6 MW
 • Årlig produktion: -
 • Teknologi: Enercon E-53
 • Navhøjde: 73 m
 • Rotordiameter: 53 m
 • Samlet højde: 99,5 m
 • Idriftsat: 2009
 • Leder: Christian Eriksson

BayWa r.e. repræsenter den ledende operatør af de to vindturbiner Petersborg 1 og 2 i Uppvidinge kommune. Dette betyder, at vi er ansvarlige for bestemte styrings- og driftsforpligtelser. Vi holder os også i forbindelse med tilsynsførende myndigheder og håndterer de obligatoriske årsberetninger. Vi har af og til arrangeret opfølgningsmøder med tjenesteudbyderen for at sikre en sikker og kontinuerlig drift af vindmølleparken.

 

petersborg-288x208.jpg
 • Beliggenhed: Skarhult, Eslöv
 • Antal turbiner: 4 (Sektion 1) / 4 (Sektion 2)
 • Produktion: 10,4 MW
 • Årlig produktion: 26 GWh
 • Teknologi: Enercon E40 / Enercon E28
 • Navhøjde: 65 m / 78 m
 • Rotordiameter: 40 m / 82 m
 • Samlet højde: 85 m / 119 m
 • Idriftsat: 1999, 2001 / 2009
 • Leder: Christian Eriksson

BayWa r.e. repræsenterer den ledende operatør af de 8 vindturbinegeneratorer ved Skarhult 13:10 og 13:36 i Eslöv kommune, hvilket betyder, at vi håndterer bestemte styrings- og driftsaktiviteter.

 

Skarhult-288x208.JPG
 • Beliggenhed: Utansjö, Härnösand
 • Antal turbiner: 5
 • Produktion: 16 MW
 • Årlig produktion: 54 GWh
 • Teknologi: Siemens SWT-3.2-113
 • Navhøjde: 92,5 m
 • Rotordiameter: 113 m
 • Samlet højde: 85 m / 119 m
 • Idriftsat: 2016
 • Leder: Christian Eriksson

Stenger & Ibsen Construction Sweden er blevet udpeget som anlægsentreprenør. Feltarbejdet begyndte i uge 17 med skovrydning og anlæg af veje. Entreprenørarbejderne for Stormon blev gennemført i henhold til tidsplan og i løbet af sommeren 2015 blev fundament, veje og kranpladser färdige. Det interne elnet samt kabel og fiberinstallation blev färdiggjort under efteråret 2015. Vindmøllerne blev leveret til Stormon i slutningen af december.

Stormon vindkraft park er i drift og vindmøllerne blev overtaget af BayWa r.e. fra Siemens den 23 februar 2016.

I efteråret 2014 købte BayWa r.e. vindenergiprojektet Stormon i Ångermanland. Vindmølleparken er planlagt til at inkludere i alt fem vindmøller og ligge i Härnösands kommune, ca. otte kilometer vest for Utansjö og to kilometer nord for Furuhult.

Den 22. juni 2011 godkendte Härnösands kommune ansøgningen om byggetilladelse til i alt seks vindmøller, og den 1. november samme år trådte byggetilladelsen i kraft. BayWa r.e. vil etablere vindmølleparken i 2015. Fem af de seks vindmøller skal rejses i den første fase.

Leverandøren af de fem vindmøller er Siemens AB. Vindmøllerne har en nominel effekt på 3,2 MW, en rotordiameter på 113 m og en navhøjde på 92,5 meter. Alle vindturbiner er udstyret med en afisningsfunktion.

Der blev afholdt teknisk konsultation med Härnösands kommune 05-02-2015, og en meddelelse om påbegyndelsen af konstruktionsarbejdet blev udsendt 02-04-2015.

Stenger & Ibsen Construction Sweden er blevet udpeget som anlægsentreprenør. Feltarbejdet begyndte i uge 17 med skovrydning og anlæg af veje. Entreprenørarbejderne for Stormon blev gennemført i henhold til tidsplan og i løbet af sommeren 2015 blev fundament, veje og kranpladser färdige. Det interne elnet samt kabel og fiberinstallation blev färdiggjort under efteråret 2015. Vindmøllerne blev leveret til Stormon i slutningen af december.

Stormon vindkraft park er i drift og vindmøllerne blev overtaget af BayWa r.e. fra Siemens den 23 februar 2016.

I juni 2015 besluttede Sveriges naturbeskyttelsesforening at stemple Stormon vindmøllepark som et ”Godt miljøvalg”.

Vindmålingerne har været i gang ved anlægget siden februar 2011.

Plant Stormon.jpg

Downloads